InvestorOrdbogen

Velkommen til InvestorOrdbogen, din ultimative guide til investeringsverdenen. Uanset om du er ny i investeringsverdenen eller en erfaren kapitalforvalter, står vores leksikon klar til at guide dig gennem de komplekse termer, forkortelser og jargoner, man ofte møder i finanssektoren. Med en omfattende dækning af emner, fra grundlæggende begreber som 'aktier' og 'obligationer' til mere avancerede emner som 'derivater' og 'optionsskrivning', stræber vi efter at være din pålidelige kilde til information. Vores alfabetiske paginering sikrer, at du hurtigt kan finde den term, du leder efter, eller udforske vores indhold baseret på dine interesser. Finansverdenen er konstant i bevægelse, og derfor opdaterer vi løbende vores ordbog for at sikre, at du altid har adgang til de mest aktuelle definitioner. Hos InvestorOrdbogen kombinerer vi nøjagtighed med dybdegående indsigt, hvilket giver dig en rig og informativ oplevelse, hver gang du besøger os. Uanset dine investeringsbehov eller spørgsmål, er InvestorOrdbogen her for at udruste dig med den viden, der er nødvendig for at træffe informerede beslutninger på investeringsmarkedet.A

A-aktie

A-aktie (også kaldet stamaktie eller ordinær aktie) er en aktieklasse, der…

Active share

Andelen af en porteføljes værdipapirer, der afviger fra…

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er omkostninger ved at drive…

Administrerende direktør

Den administrerende direktør er det ledende medlem af et selskabs direktion…

Afkast

Afkast, aktieafkast eller performance er resultatet af en investering.

Afkastindeks

Aktieindeks, hvor afkastet beregnes. Dvs. her indgår udbytte. Engelsk: Gross…

Afkastkrav

Afkastkrav er det krav om afkast, investor forlanger af sin investering.

Afkastningsgrad

Afkastningsgrad er et mål for en virksomheds rentabilitet og måler…

Afnotering

Afnotering finder sted, når en aktie ikke længere er noteret på en fondsbørs…

Afregningsnota

En afregningsnota er en nota, som investor ved køb eller salg af aktier…

Afskrivning

Afskrivning er en løbende udgiftsførelse, som modsvarer en værdiforringelse…

Aftalekurs

Aftalekurs er ved handel med optioner den kurs, til hvilken der kan handles…

After market

Handel på børsen, efter at det officielle marked er lukket.

Afviklingsdage

Afviklingsdage er de dage, der går, fra en aktiehandel indgås, til den er…

AIFM

Betyder Alternative Investment Fund Managers og er investeringsselskaber ,…

Akkumulér

“Akkumuler” er en anbefalingsgrad, der siger, at aktien er vurderet til…

Akkumulerende afdeling

En akkumulerende investeringsforening udbetaler ikke udbytte.

Akkvisitiv vækst

Akkvisitiv vækst er vækst ved opkøb af andre selskaber. Det modsatte er…

Aktie

Aktie er betegnelsen for en ejer­andel i et aktieselskab (A/S).

Aktie-for-aktie

Aktie-for-aktie metoden er en beregningsmetode som anvendes til at opgøre…

Aktieafdeling

Investeringsforening, hvor mindst 85 procent af formuen er investeret i…

Aktiebog

En aktiebog er en fortegnelse over et selskabs navnenoterede aktionærer.

Aktiebrev

Et aktiebrev er et værdipapir, som før oprettelsen af VP-kontoen i VP…

Aktiefond

En aktiefond er en fond, der ejer aktier og hvori, man kan købe andele.

Aktieindeks

Et aktieindeks er et indeks, som viser den gennemsnitlige kursudvikling for…

Aktieindeksobligation

En aktieindeksobligation er en obligation, hvis afkast delvist er knyttet…

Aktieindkomst

Aktieindkomst er den indkomst i form af udbytte og afkast, investor får ved…

Aktiekapital

Et selskabs aktiekapital er summen af den pålydende eller nominelle…

Aktieklasser

Aktieklasser er grupper af aktier.

Aktielån

Lån med sikkerhed i aktier.

Aktieret

Beskrivelse mangler 

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab (forkortet "A/S") er en juridisk selskabsform, som blandt…

Aktiesplit

Et aktiesplit er en opdeling af en aktie i mindre størrelser.

Aktiestørrelse

Aktiestørrelse er en akties pålydende værdi.

Aktietilbagekøb

Udtrykket 'tilbagekøb' bruges typisk i forbindelse med at et selskab…

Aktieudlån

Institutionelle investorer, f.eks.

Aktionær

En aktionær er en ejer af aktier i ét eller flere selskaber.

Aktiv - aktiver

Aktiver er værdien af de ressourcer, virksomheden ejer, og som skal give…

Aktiv investering

Aktiv investering er investering, der udøves ved egen beslutningstagen…

Aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab er et begreb, der især anvendes til at beskrive, hvordan en…

Aktivt forvaltede investeringsforeninger

En aktivt forvaltet investeringsfond investerer med henblik på at opnå det…

Alderspension

Alderspension er kapitalpensionens afløser fra 2013.

Alfa

Det første bogstav i det græske alfabet bruges i finansiel sammenhæng som et…

Algoritmehandel

Algoritmehandel eller program trading er et handelssystem, der foretager køb…

All time high

All time high er den højest noterede værdi af et indekstal eller aktiekurs…

Allokering

Allokering er spredningen af aktiverne på forskellige typer af produkter som…

American Depositary Receipt/Share (ADR/ADS)

American Depositary Receipt/Share er et amerikansk certifikat for en aktie i…

Amortisation

Afvikling af obligationslånet gennem betaling af rente og afdrag (udtrækning…

Ankenævnet for investeringsforeninger

Ankenævnet behandler klager over investeringsforeninger og specialforeninger…

Anlægsaktiver

En virksomheds anlægsaktiver er de aktiver, der er bestemt til brug ved…

Annualiseret afkast

Annualiseret afkast betyder, at et afkast over en given periode, f.eks.

Annualiseret flerårig vækstrate

Vækstraten for nogle økonomiske størrelser, eksempelvis resultat per…

Annuitetslån

Et annuitetslån er en lånetype, hvor beløbet, der skal betales til hver…

Ansvarlig indskudskapital

Ansvarlig indskudskapital eller ansvarlig lånekapital er et lån, der ydes…

Apportemission

Apportemission er udstedelse af nye aktier, hvor der foretages apportindskud…

Arbitrage

Arbitrage er udnyttelse af små forskelle i værdifastsættelsen af to eller…

Aritmetrisk gennemsnit

Simpelt gennemsnit.

Asset allocation

Asset allocation er strategien bag fordelingen af aktiverne i porteføljen, f…

Asset backed securities

Obligationer, hvor indtægterne stammer fra andre aktiver end almindelige lån…

Asset-liability management

Asset-liability management er en metode til styring af en portefølje.

At-the-Money Option

En At-the-Money Option er en option, hvor den aktuelle markedskurs er lig…