Om foreningen

Om Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening er en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation, der støtter medlemmerne i deres egenskab af aktionærer, investorer og pensionsopspare samt arbejder for at forbedre deres vilkår.

 

Repræsentantskabet
Dansk Aktionærforenings øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af op til 36 personer. Repræsentantskabet vælges ved direkte valg gennem urafstemning blandt medlemmerne af Dansk Aktionærforening. Herudover består repræsentantskabet af en repræsentant for hver lokalforening. Klik her for at finde mere information samt en liste over samtlige medlemmer.

Bestyrelsen
Bestyrelsen, der har 4-8 medlemmer samt 1-2 suppleanter, vælges af repræsentantskabet. Klik her for at se en liste over samtlige medlemmer og direktion.

Lokalforeninger
Dansk Aktionærforening har 16 lokalforeninger. En lokalforening organiserer hovedforeningens medlemmer i et geografisk defineret område. Lokalforeningen har egen bestyrelse, der vælges af og blandt medlemmerne i området. Lokalforeningerne har til formål at virke for hovedforeningens overordnede formål og politikker, hverve nye medlemmer til foreningen samt virke for medlemmernes fælles interesser. Lokalforeningerne kan herunder afholde medlemsmøder og anden aktivitet eller informationsvirksomhed. Hovedforeningens bestyrelse udformer retningslinerne for lokalforeningerne. I topmenuen under "Om os" finder du en liste over samtlige lokalforeninger.

Faglige udvalg
Derudover har Dansk Aktionærforening en række faglige udvalg: Nomineringsudvalget med reference til repræsentantskabet samt generalforsamlingsudvalget, høringsudvalget, kommunikationsudvalget, lokalforeningsudvalget, skatteudvalget, bladudvalget og uddannelsesudvalget med reference til bestyrelsen. På siden Faglige udvalg får du en oversigt over medlemmerne.

Sekretariatet
Endelig har Dansk Aktionærforening et sekretariat, som du finder på siden Sekretariat.

Bliv frivillig i Dansk Aktionærforening
Dansk Aktionærforening drives af en lang række frivillige i hele landet samt et professionelt sekretariat. Hvis du har lyst til at være med til at gøre en forskel som frivillig kan du skrive til os på daf@shareholders.dk for at høre mere om mulighederne

Vedtægter
Du kan læse foreningens vedtægter på siden Vedtægter.

Formål
Dansk Aktionærforenings formål er som en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation at støtte medlemmerne i deres egenskab af aktionærer, investorer og pensionsopsparere samt forbedre deres vilkår. Dette gøres blandt andet ved:

1. At arbejde for, at private investorer tilbydes optimale vilkår og informationer fra aktieselskaber, investeringsforeninger, andre udstedere af værdipapirer og andre udbydere af opsparings-, investerings- og pensionsprodukter.

2. At formidle uddannelse og information om strategier, produkter, værktøjer med videre, der sætter medlemmerne i stand til at vurdere og forvalte deres opsparinger.

3. At varetage medlemmernes interesser over for udbydere af investeringsprodukter, politikere, myndigheder og i den offentlige debat.

4. At udbrede kendskabet til værdipapirers og herunder særligt aktiers betydning for en fri markedsøkonomi, et attraktivt investeringsmarked og et samfund i vækst og velstand.

Foreningen kan formidle rabatter og indkøb til medlemmerne. Foreningen kan udøve anden aktivitet med tilknytning til formålet. Har sådan anden aktivitet en væsentlig karakter eller størrelse, kan den udskilles i en særskilt juridisk enhed.

Foreningen yder ikke individuel investeringsrådgivning.

Politiske mærkesager

  • Vi foreslår en ensartet beskatning af alle former for investeringer. Væk med spekulationer om kapital- og aktieindkomst.
  • Vi foreslår desuden et opgør med lagerbeskatning, hvor man reelt betaler skat af gevinster man endnu ikke har realiseret, og som kan forsvinde igen. I stedet skal vi fremover kun benytte realisationsbeskatning. Det vil sige, at skatten først betales, når man rent faktisk har solgt sine aktier.
  • Det nuværende system med aktieavance-skat på hhv. 27 og 43% skal nedlægges. I stedet skal vi have én samlet skattesats på alle former for afkast. Herved undgår vi uheldige effekter med spekulation i at realisere unødige gevinster til den lave skattesats, det bliver nemt at forstå, og samtidig beholder vi mere kapital inde i markedet.
  • Den nye enkle skattesats, bør være på niveau med den svenske og den norske skattesats, så vi opretholder en nordisk ensartet model.
  • Vi skal have en ny, enkel og mere ambitiøs Aktiesparekonto, som effektivt kan fremme grøn omstilling og vækst. Det skal være muligt at investere op til 500.000 kr. i et lukket miljø, hvor beskatningen af gevinsten først sker, når pengene tages ud. Enkelt og overskueligt.
  • Endelig skal vi have opsparing og investering på finansloven, så der afsættes midler til at give en sund viden til børn og unge om betydningen af langsigtet opsparing og om for eksempel forskellene på gambling og investering.