Om foreningen

Om Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforenings er en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation, der støtter medlemmerne i deres egenskab af aktionærer, investorer og pensionsopsparere samt arbejder for at forbedre deres vilkår.

 

Repræsentantskabet
Dansk Aktionærforenings øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af op til 36 personer. Repræsentantskabet vælges ved direkte valg gennem urafstemning blandt medlemmerne af Dansk Aktionærforening. Herudover består repræsentantskabet af en repræsentant for hver lokalforening. Klik her for at finde mere information samt en liste over samtlige medlemmer.

Bestyrelsen
Bestyrelsen, der har 4-8 medlemmer samt 1-2 suppleanter, vælges af repræsentantskabet. Klik her for at se en liste over samtlige medlemmer og direktion.

Lokalforeninger
Dansk Aktionærforening har 16 lokalforeninger. En lokalforening organiserer hovedforeningens medlemmer i et geografisk defineret område. Lokalforeningen har egen bestyrelse, der vælges af og blandt medlemmerne i området. Lokalforeningerne har til formål at virke for hovedforeningens overordnede formål og politikker, hverve nye medlemmer til foreningen samt virke for medlemmernes fælles interesser. Lokalforeningerne kan herunder afholde medlemsmøder og anden aktivitet eller informationsvirksomhed. Hovedforeningens bestyrelse udformer retningslinerne for lokalforeningerne. I topmenuen under "Om os" finder du en liste over samtlige lokalforeninger.

Faglige udvalg
Derudover har Dansk Aktionærforening en række faglige udvalg: Nomineringsudvalget med reference til repræsentantskabet samt generalforsamlingsudvalget, høringsudvalget, kommunikationsudvalget, lokalforeningsudvalget, skatteudvalget, bladudvalget og uddannelsesudvalget med reference til bestyrelsen. På siden Faglige udvalg får du en oversigt over medlemmerne.

Sekretariatet
Endelig har Dansk Aktionærforening et sekretariat, som du finder på siden Sekretariat.

Bliv frivillig i Dansk Aktionærforening
Dansk Aktionærforening drives af en lang række frivillige i hele landet samt et professionelt sekretariat. Hvis du har lyst til at være med til at gøre en forskel som frivillig kan du skrive til frivilligchef Bolette Ulff-Møller på bum@shareholders.dk for at høre mere om mulighederne

Vedtægter
Du kan læse foreningens vedtægter på siden Vedtægter.

Formål
Dansk Aktionærforenings formål er som en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation at støtte medlemmerne i deres egenskab af aktionærer, investorer og pensionsopsparere samt forbedre deres vilkår. Dette gøres blandt andet ved:

1. At arbejde for, at private investorer tilbydes optimale vilkår og informationer fra aktieselskaber, investeringsforeninger, andre udstedere af værdipapirer og andre udbydere af opsparings-, investerings- og pensionsprodukter.

2. At formidle uddannelse og information om strategier, produkter, værktøjer med videre, der sætter medlemmerne i stand til at vurdere og forvalte deres opsparinger.

3. At varetage medlemmernes interesser over for udbydere af investeringsprodukter, politikere, myndigheder og i den offentlige debat.

4. At udbrede kendskabet til værdipapirers og herunder særligt aktiers betydning for en fri markedsøkonomi, et attraktivt investeringsmarked og et samfund i vækst og velstand.

Foreningen kan formidle rabatter og indkøb til medlemmerne. Foreningen kan udøve anden aktivitet med tilknytning til formålet. Har sådan anden aktivitet en væsentlig karakter eller størrelse, kan den udskilles i en særskilt juridisk enhed.

Foreningen yder ikke individuel investeringsrådgivning.