Om foreningen

Dansk Aktionærforenings vedtægter

Download vedtægter for Dansk Aktionærforening her
(PDF)


§ 1. FORMÅL
Dansk Aktionærforenings formål er som en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation at støtte medlemmerne i deres egenskab af aktionærer, investorer og pensionsopsparere samt forbedre deres vilkår. Dette gøres blandt andet ved:

 

 1. At arbejde for, at private investorer tilbydes optimale vilkår og informationer fra aktieselskaber, investeringsforeninger, andre udstedere af værdipapirer og andre udbydere af opsparings-, investerings- og pensionsprodukter.
 2. At formidle uddannelse og information om strategier, produkter, værktøjer med videre, der sætter medlemmerne i stand til at vurdere og forvalte deres opsparinger.
 3. At varetage medlemmernes interesser over for udbydere af investeringsprodukter, politikere, myndigheder og i den offentlige debat.
 4. At udbrede kendskabet til værdipapirers og herunder særligt aktiers betydning for en fri markedsøkonomi, et attraktivt investeringsmarked og et samfund i vækst og velstand.
 

Foreningen kan formidle rabatter og indkøb til medlemmerne. Foreningen kan udøve anden aktivitet med tilknytning til formålet. Har sådan anden aktivitet en væsentlig karakter eller størrelse, kan den udskilles i en særskilt juridisk enhed.

Foreningen yder ikke individuel investeringsrådgivning.

Foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.§ 2. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT
Som medlemmer kan optages fysiske personer og juridiske personer (virksomheder, foreninger med videre) med interesse for Dansk Aktionærforenings formål.

Interessegrupper med specifikke formål, der falder inden for Dansk Aktionærforenings formål, kan optages som associerede medlemmer med begrænsede rettigheder og særlige kontingentvilkår. Begge dele fastsættes fra sag til sag af bestyrelsen.

Ordinært medlemskab opnås ved henvendelse til sekretariatet. Associeret medlemskab opnås efter forhandling med bestyrelsen.

Ordinære medlemmer betaler til foreningen et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Medlemmerne hæfter således ikke personligt for foreningens forpligtelser.§ 3. EKSKLUSION
Et medlem, der handler i strid med eller i øvrigt modarbejder foreningens formål, eller skader foreningens eller dens medlemmers anseelse, kan ekskluderes som medlem af foreningen.

Afgørelse om eksklusion af foreningen eller nægtelse af optagelse i foreningen træffes af bestyrelsen. Afgørelsen, der meddeles skriftligt ved anbefalet brev, skal indeholde en begrundelse, og kan inden fire uger regnet fra modtagelsen af bestyrelsens afgørelse indbringes for repræsentantskabet, hvis afgørelse er endelig. Indbringelse af afgørelsen for repræsentantskabet har ikke opsættende virkning. Den berørte har ret til personligt at forelægge sin sag for repræsentantskabet.§ 4. UDMELDELSE
Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens sekretariat med virkning fra udløbet af medlemmets kontingentperiode.

Foreningen kan bringe et medlemskab til ophør i tilfælde af restance.§ 5. REPRÆSENTANTSKABET
Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

Repræsentantskabet består af op til 36 repræsentantskabsmedlemmer valgt ved direkte valg gennem urafstemning blandt samtlige ordinære medlemmer. Herudover består repræsentantskabet af en repræsentant for hver lokalforening, således at hver lokalforening kan lade sig repræsentere ved lokalforeningens formand eller et andet medlem af lokalforeningen udpeget af lokalforeningens bestyrelse.

De repræsentantskabsmedlemmer, som er valgt ved urafstemning, vælges for to år ad gangen, således at halvdelen – 18 – er på valg hvert år.

Hvis ét eller flere repræsentantskabsmedlemmer fratræder i valgperioden, så suppleres der op ved næstkommende urafstemning. Hvis der ved urafstemning skal vælges flere end 18 direkte valgte repræsentantskabsmedlemmer, så vil de 18, der opnår de højeste stemmetal, være valgt for en to-årig periode, mens de resterende kandidater med højeste stemmetal vil være valgt til de sidste ledige pladser for en et-årig periode.

I de tilfælde, hvor antallet af kandidater modsvarer det antal repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges, er der ikke behov for at gennemføre en urafstemning. Såfremt der skal vælges flere end 18 repræsentantskabsmedlemmer, og der fortsat er overensstemmelse mellem antallet af ledige pladser og antallet af kandidater, trækker bestyrelsen lod om, hvilke repræsentantskabsmedlemmer der alene er valgt for en et-årig periode.

Ethvert ordinært medlem af foreningen er valgbart som repræsentantskabsmedlem.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til repræsentantskabet, skal meddele dette til foreningens sekretariat senest den 15. november i det år, hvor de ønsker at kandidere.

Urafstemningen skal være afsluttet senest i december.

Ved afstemningen kan hvert medlem af foreningen afgive én stemme per kandidat, dog højst fem stemmer i alt.

Repræsentantskabet vælger af sin midte en formand og tillige en næstformand, der er formandens suppleant. Formanden og næstformanden vælges for to år ad gangen.

Formandens opgave er, i samarbejde med bestyrelsen, at indkalde til repræsentantskabets møder samt at varetage ledelsen af møderne.

Repræsentantskabet afholder to ordinære møder om året, henholdsvis i april/maj (forårsmødet) og i oktober/november (efterårsmødet). Fordelt på disse møder godkendes blandt andet budgetter og regnskaber. Repræsentantskabet vælger desuden bestyrelsens medlemmer samt repræsentanter til nomineringsudvalget. Endelig drøftes og godkendes bestyrelsens oplæg til hovedlinjer for foreningens virksomhed for de kommende år.

Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.§ 6. REPRÆSENTANTSKABSMØDERNE
På de ordinære repræsentantskabsmøder skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter.

For forårsmødet:

 1. Valg af dirigent.
 2. Meddelelse om valg af repræsentanter og godkendelse af repræsentantskabsvalget i december året før. Præsentation af nye repræsentantskabsmedlemmer.
 3. Forelæggelse af ledelsens årsberetning om foreningens virksomhed, gennemførte aktiviteter, handlingsprogrammer og organisatoriske forhold til godkendelse.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 6. Valg af repræsentanter til nomineringsudvalget.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.
 
For efterårsmødet:
 1. Valg af dirigent.
 2. Ledelsens beretning om foreningens virksomhed og gennemførte aktiviteter.
 3. Bestyrelsens forelæggelse af hovedlinjer samt handlingsprogrammer for foreningens virksomhed og budget for det kommende år til godkendelse. Herunder godkendelse af kontingentet.
 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
 5. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse.
 6. Valg af formand og/eller næstformand for repræsentantskabet (hvis de er på valg).
 7. Eventuelt.
 
Skriftlig indkaldelse til repræsentantskabsmøde indeholdende dagsorden udsendes per brev eller e-mail med 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på et ordinært repræsentantskabsmøde, skal være indgivet skriftligt til formanden for repræsentantskabet senest fire uger før mødets afholdelse.

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede eller behørigt repræsenteret, jf. § 7 og 14.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af repræsentantskabets medlemmer fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke emner der ønskes optaget på dagsordenen. Mødet skal afholdes senest fire uger efter, og dagsorden skal udsendes senest to uger efter modtagelsen af en sådan begæring.


§ 7. AFSTEMNINGSREGLER I REPRÆSENTANTSKABET
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Medlemmer af repræsentantskabet kan give møde ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem af repræsentantskabet kan højst modtage fuldmagt fra ét andet medlem.

Når mere end en fjerdedel af de tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet måtte kræve det, foretages afstemning om repræsentantskabets beslutninger skriftligt.


§ 8. NOMINERINGSUDVALG
Nomineringsudvalget har til opgave at indstille kandidater til bestyrelsen, formand for repræsentantskabet og næstformand for repræsentantskabet. Der indstilles mindst det antal kandidater, som vedtægterne foreskriver.

Repræsentantskabets formand er formand for nomineringsudvalget. Derudover vælger bestyrelsen to bestyrelsesmedlemmer til nomineringsudvalget, og repræsentantskabet vælger to repræsentantskabsmedlemmer til nomineringsudvalget.

Repræsentantskabet fastsætter nomineringsudvalgets kommissorium.


§ 9. BESTYRELSE
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse i overensstemmelse med vedtægterne og de af repræsentantskabet godkendte hovedlinjer og handlingsprogrammer.

Bestyrelsen, der har 4-8 medlemmer, vælges af repræsentantskabet.

Et medlem af bestyrelsen kan ikke tillige være medlem af repræsentantskabet.

Såfremt et medlem af repræsentantskabet vælges til bestyrelsen, udtræder medlemmet af repræsentantskabet ved afslutningen af det repræsentantskabsmøde, hvor den pågældende person vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand (”formandskabet”).

I bestyrelsens møder deltager uden stemmeret repræsentantskabets formand.

Bestyrelsen afholder møde, når formanden finder det påkrævet, eller ønske herom fremsættes af to bestyrelsesmedlemmer, dog mindst fire gange årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Afgørelse træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – respektive næstformandens – stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 10. LOKALFORENINGER
Lokalforeningerne har til formål at virke for Dansk Aktionærforenings overordnede formål og politikker vedtaget af Dansk Aktionærforenings bestyrelse og repræsentantskab, hverve nye medlemmer til foreningen samt virke for medlemmernes fælles interesser. Lokalforeningerne skal medvirke til at styrke Dansk Aktionærforening i lokalsamfundet og gennemføre lokale arrangementer samt informationsaktiviteter.

En lokalforening organiserer Dansk Aktionærforenings medlemmer med bopæl i et geografisk defineret område. Medlemmer i dette område er automatisk medlemmer af lokalforeningen.

Lokalforeningens geografiske områder fastlægges af Dansk Aktionærforenings bestyrelse.

Lokalforeningen har egen bestyrelse, der vælges af og blandt medlemmerne i området. Et medlems fraflytning af området er ikke til hinder for genvalg, idet et medlem dog alene kan være bestyrelsesmedlem i én lokalforening.

Lokalforeningens vedtægter skal følge den af Dansk Aktionærforenings bestyrelse godkendte standard med henblik på at skabe forenelighed mellem lokalforeningens aktiviteter og Dansk Aktionærforenings vedtægter og politik.

Dansk Aktionærforenings bestyrelse kan udforme nærmere retningslinjer for organiseringen af lokalforeningerne, og for de aktiviteter og initiativer, disse kan udføre, ligesom den fastsætter de økonomiske vilkår og rammer, hvorunder aktiviteterne kan udføres. Lokalforeningens regnskab integreres i Dansk Aktionærforenings regnskab efter godkendelse i lokalforeningen.

Medlemsgruppen ”Unge Aktionærer”, der består af medlemmer af foreningen under 30 år, har status som lokalforening.


§ 11. DIREKTION
Foreningens daglige virksomhed udøves gennem et sekretariat, der ledes af en af bestyrelsen ansat direktør.

Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktøren, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktøren fastlægges.


§ 12. TEGNINGSRET
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.


§ 13. REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten, der udarbejdes af direktøren, underskrives af denne og bestyrelsen og revideres af den af repræsentantskabet valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.

Revisor vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på det ordinære forårsrepræsentantskabsmøde.


§ 14. VEDTÆGTSÆNDRINGER ELLER OPLØSNING
Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne af repræsentantskabet er repræsenteret på det repræsentantskabsmøde, hvor vedtægtsændringerne eller beslutningen om opløsning skal vedtages, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen eller beslutningen om opløsning.

Beslutter et repræsentantskabsmøde, at foreningen skal opløses, træffer repræsentantskabet samtidig beslutning om anvendelse af foreningens formue til en anden non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation, der varetager lignende interesser.

---

Således vedtaget på repræsentantskabets møde den 21. november 2014 i København.