Om foreningen

Dansk Aktionærforenings vedtægter

DAF Vedtægter
Download som PDF-fil

§ 1. FORMÅL      

Dansk Aktionærforenings formål er som en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation at støtte medlemmerne i deres egenskab af investorer, det være sig som aktionærer eller pensionsopsparere samt generelt at forbedre vilkårene for investorer i Danmark.

Dette gøres blandt andet ved:

 1. At arbejde for, at private investorer tilbydes optimale vilkår og informationer fra aktieselskaber, investeringsforeninger, andre udstedere af værdipapirer og andre udbydere af opsparings-, investerings- og pensionsprodukter.
 2. At formidle uddannelse og information om strategier, produkter, værktøjer med videre, der sætter medlemmerne i stand til at vurdere og forvalte deres investeringer.
 3. At varetage medlemmernes interesser over for udbydere af investeringsprodukter, politikere, myndigheder og i den offentlige debat.
 4. At udbrede kendskabet til værdipapirers og herunder særligt aktiers betydning for en fri markedsøkonomi, et attraktivt investeringsmarked og et samfund i vækst og velstand.

Foreningen kan udøve anden aktivitet med tilknytning til formålet. Har en sådan aktivitet en væsentlig karakter eller størrelse, kan den udskilles i en særskilt juridisk enhed.

Foreningen kan indgå rabataftaler til brug for medlemmerne.

Foreningen yder ikke individuel investeringsrådgivning.

Foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

 

§ 2. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT

Som medlemmer kan optages fysiske personer og juridiske personer (virksomheder, foreninger med videre) med interesse for Dansk Aktionærforenings formål.

Interessegrupper med specifikke formål, der falder inden for Dansk Aktionærforenings formål, kan optages som associerede medlemmer med begrænsede rettigheder og særlige kontingentvilkår. Begge dele fastsættes fra sag til sag af bestyrelsen.

Ordinært medlemskab opnås ved henvendelse til sekretariatet. Associeret medlemskab opnås efter aftale med bestyrelsen.

Ordinære medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet for associerede medlemmer.

 

§ 3. HÆFTELSE

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Medlemmerne hæfter således ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

§ 4. EKSKLUSION

Et medlem, der handler i strid med eller i øvrigt modarbejder foreningens formål, eller skader foreningens eller dens medlemmers renomme, kan ekskluderes som medlem af foreningen.

Afgørelse om eksklusion af foreningen eller nægtelse af optagelse i foreningen træffes endeligt af bestyrelsen.

 

§ 5. UDMELDELSE

Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat med virkning fra udløbet af medlemmets kontingentperiode.

Foreningen kan bringe et medlemskab til ophør i tilfælde af restance.

 

§ 6. REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

Repræsentantskabet har pligt til at virke for Dansk Aktionærforenings drift og udvikling med baggrund i den af repræsentantskabet vedtagne strategi - samt efter bedste evne at repræsentere foreningen og at bistå̊ bestyrelse og direktion.

Repræsentantskabet består af op til 36 repræsentantskabsmedlemmer valgt ved direkte valg gennem urafstemning blandt samtlige ordinære medlemmer. Herudover består repræsentantskabet af en repræsentant for hver lokalforening. Hver lokalforening kan lade sig repræsentere ved lokalforeningens formand eller et andet medlem af lokalforeningen udpeget af lokalforeningens bestyrelse.

De repræsentantskabsmedlemmer, som er valgt ved urafstemning, vælges for to år ad gangen, således at halvdelen – 18 – er på valg hvert år.

Hvis ét eller flere repræsentantskabsmedlemmer fratræder i valgperioden, så bliver der suppleret op ved næstkommende urafstemning. Hvis der ved urafstemning skal vælges flere end 18 direkte valgte repræsentantskabsmedlemmer, så vil de 18 kandidater, der har de højeste stemmetal, være valgt for en toårig periode. De resterende kandidater med højeste stemmetal vil være valgt til de sidste ledige pladser for en etårig periode.

I de tilfælde, hvor antallet af kandidater modsvarer det antal repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges, er der ikke behov for at gennemføre en urafstemning. Hvis der skal vælges flere end 18 repræsentantskabsmedlemmer, og der fortsat er overensstemmelse mellem antallet af ledige pladser og antallet af kandidater, trækker bestyrelsen lod om, hvilke repræsentantskabsmedlemmer der alene er valgt for en etårig periode.

Ethvert ordinært medlem af foreningen er valgbart som repræsentantskabsmedlem. Det tilstræbes at nye medlemmer bibringer repræsentantskabet relevante kompetencer, som vil kunne være med til at styrke aktiviteter og fremme sammenhængskraften i foreningen, herunder arbejdet i både Repræsentantskabet og lokalforeningerne samt relevante udvalg som Generalforsamlingsudvalget (GFU), Aktieklubber m.v. Medlemmer af repræsentantskabet opfordres til at gøre en indsats indenfor et eller flere af disse områder.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til repræsentantskabet, skal meddele dette til foreningens sekretariat senest den 15. november i det år, hvor de ønsker at kandidere. Ved tilmelding som kandidat, kan kandidaten markere, hvilket område man er indstillet på at gøre en indsats for, så foreningens medlemmer har mulighed for at tage det med i deres overvejelser, når de skal stemme.

Urafstemningen skal være afsluttet senest i december.

Ved afstemningen kan hvert medlem af foreningen afgive én stemme pr kandidat, dog højst fem stemmer i alt.

Repræsentantskabet vælger af sin midte en formand og tillige en næstformand, der er formandens suppleant. Formanden og næstformanden vælges for to år ad gangen.

Formandens opgave er, i samarbejde med bestyrelsen, at indkalde til repræsentantskabets møder samt at varetage ledelsen af møderne.

Repræsentantskabet afholder to ordinære møder om året, henholdsvis i april/maj (forårsmødet) og i oktober/november (efterårsmødet). Fordelt på disse møder orienteres blandt andet om budgetter og godkendelse af regnskaber. Repræsentantskabet vælger desuden bestyrelsens medlemmer samt repræsentanter til nomineringsudvalget. Endelig drøftes og godkendes bestyrelsens oplæg til hovedlinjer for foreningens virksomhed for de kommende år.

Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 7. REPRÆSENTANTSKABSMØDERNE

På de ordinære repræsentantskabsmøder skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter.

For forårsmødet:

 1. Valg af dirigent.
 2. Meddelelse om valg af repræsentanter og godkendelse af repræsentantskabsvalget i december året før. Præsentation af nye repræsentantskabsmedlemmer.
 3. Forelæggelse af ledelsens årsberetning om foreningens virksomhed, gennemførte aktiviteter, handlingsprogrammer og organisatoriske forhold til godkendelse.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 6. Valg af repræsentanter til nomineringsudvalget.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

 

For efterårsmødet:

 1. Valg af dirigent.
 2. Ledelsens beretning om foreningens virksomhed og gennemførte aktiviteter.
 3. Bestyrelsens forelæggelse af hovedlinjer samt handlingsprogrammer for foreningens virksomhed og budget til orientering for det kommende år. Herunder godkendelse af kontingentet.
 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
 5. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse.
 6. Valg af formand og/eller næstformand for repræsentantskabet (hvis de er på valg).
 7. Eventuelt.

 

Skriftlig indkaldelse til repræsentantskabsmøde indeholdende dagsorden udsendes per brev eller e-mail med 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på et ordinært repræsentantskabsmøde, skal være indgivet skriftligt til formanden for repræsentantskabet senest fire uger før mødets afholdelse.

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede eller behørigt repræsenteret, jf. § 8 og 15.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af repræsentantskabets medlemmer fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke emner der ønskes optaget på dagsordenen. Mødet skal afholdes senest fire uger efter, og dagsorden skal udsendes senest to uger efter modtagelsen af en sådan begæring.

 

§ 8. AFSTEMNINGSREGLER I REPRÆSENTANTSKABET

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Medlemmer af repræsentantskabet kan give møde ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Den skriftlige fuldmagt skal for at være gyldig senest dagen før afholdelse af repræsentantskabsmøde afleveres til foreningens sekretariat enten fysisk eller behørigt digitalt underskrevet. Et medlem af repræsentantskabet kan højst modtage fuldmagt fra ét andet medlem.

Når mere end en fjerdedel af de tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet kræver det, foretages skriftlige afstemninger.

 

§ 9. NOMINERINGSUDVALG

Nomineringsudvalget har til opgave at indstille kandidater til bestyrelsen, formand for repræsentantskabet og næstformand for repræsentantskabet. Der indstilles mindst det antal kandidater, som vedtægterne foreskriver.

Som en del af forberedelsen til indstilling af kandidater til bestyrelsen afdækker nomineringsudvalget i samarbejde med bestyrelsen, hvilke kompetencer det er ønskeligt, at fremtidige kandidater til bestyrelsen besidder. Kandidatlisten fremsendes sorteret i alfabetisk orden med angivelse af relevante kompetencer.


Repræsentantskabets formand er formand for nomineringsudvalget. Derudover vælger bestyrelsen to bestyrelsesmedlemmer til nomineringsudvalget, og repræsentantskabet vælger to repræsentantskabsmedlemmer til nomineringsudvalget.

Nomineringsudvalget udarbejder eget kommissorium.

 

§ 10. BESTYRELSE

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse i overensstemmelse med vedtægterne og de af repræsentantskabet godkendte hovedlinjer og handlingsprogrammer.

Bestyrelsen, der har 4-8 valgte medlemmer, vælges af repræsentantskabet. Udover disse valgte medlemmer indgår formanden for lokalforeningsudvalget, og formanden for repræsentantskabet i bestyrelsen som menige medlemmer med stemmeret. De kan ikke vælges som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand (”formandskabet”).

Bestyrelsen afholder møde, når formanden finder det påkrævet, eller ønske herom fremsættes af to bestyrelsesmedlemmer, dog mindst fire gange årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Afgørelse træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – respektive næstformandens – stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, f.eks. lokalforeningsudvalg og generalforsamlingsudvalg. Disse udvalg udarbejder kommissorium og forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen.

 

§ 11. LOKALFORENINGER

Der kan under Dansk Aktionærforening oprettes lokalforeninger.

Lokalforeningerne har til formål at virke for Dansk Aktionærforenings overordnede formål og politikker vedtaget af Dansk Aktionærforenings bestyrelse og repræsentantskab, hverve nye medlemmer til foreningen samt virke for medlemmernes fælles interesser. Lokalforeningerne skal medvirke til at styrke Dansk Aktionærforening i lokalsamfundet og herunder gennemføre lokale arrangementer samt informationsaktiviteter.

En lokalforening organiserer Dansk Aktionærforenings medlemmer med bopæl i et geografisk defineret område. Medlemmer i dette område er automatisk medlem af lokalforeningen.

Lokalforeningens geografiske områder fastlægges af Dansk Aktionærforenings bestyrelse.

Lokalforeningen har egen bestyrelse, der vælges af og blandt medlemmerne i området. Et medlems fraflytning af området er ikke til hinder for genvalg, idet et medlem dog alene kan være bestyrelsesmedlem i én lokalforening.

Lokalforeningens vedtægter skal følge den af Dansk Aktionærforenings bestyrelse godkendte standard med henblik på at skabe forenelighed mellem lokalforeningens aktiviteter og Dansk Aktionærforenings vedtægter og politik.

Dansk Aktionærforenings bestyrelse kan udforme nærmere retningslinjer for organiseringen af lokalforeningerne, og de aktiviteter og initiativer, lokalforeningerne kan udføre, ligesom den fastsætter de økonomiske vilkår og rammer, hvorunder aktiviteterne kan udføres.  Lokalforeningens regnskab integreres i Dansk Aktionærforenings regnskab efter godkendelse i lokalforeningen.

Medlemsgruppen ”Unge Aktionærer”, der består af medlemmer af foreningen under 30 år, kan efter repræsentantskabets beslutning have status som lokalforening.

 

§ 12.  DIREKTION

Foreningens daglige virksomhed udøves gennem et sekretariat, der ledes af en af bestyrelsen ansat direktør.

Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktøren, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktøren fastlægges.

 

§ 13. TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§ 14. REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten, der udarbejdes af direktøren, underskrives af denne og bestyrelsen og revideres af den af repræsentantskabet valgte godkendte revisor.

Revisor vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på det ordinære forårsrepræsentantskabsmøde.

 

§ 15. VEDTÆGTSÆNDRINGER ELLER OPLØSNING

Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne af repræsentantskabet er repræsenteret på det repræsentantskabsmøde, hvor vedtægtsændringerne eller beslutningen om opløsning skal vedtages, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen eller beslutningen om opløsning.

Beslutter et repræsentantskabsmøde, at foreningen skal opløses, træffer repræsentantskabet samtidig beslutning om anvendelse af foreningens formue til en anden non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation, der varetager lignende interesser.

 

¸¸¸

 

Således vedtaget på repræsentantskabets møde den 20. maj 2022 i Odense.