Om foreningen

Vilkår og betingelser

Følgende regler er per 31/3 2021 gældende for Dansk Aktionærforening (DAF). Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter.

Dansk Aktionærforening (”DAF”)

Gl. Kongevej 11-13, st.

1610     København V

 

Tlf.: 45 82 15 91

E-mail: daf@shareholders.dk

CVR-nr.: 29 19 84 89

 

1    Anvendelse og gyldighed

1.1     For alle tilbud, ordrer og leverancer gælder nærværende almindelige betingelser i det omfang, de ikke er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

1.2      Disse vilkår og betingelser for medlemskaber gælder for aftaler mellem DAF og det pågældende medlem vedrørende DAFs tjeneste. Kun personer, der er 18 år eller ældre, kan indgå en aftale med DAF om medlemskab.

1.3    Nærværende betingelser er pr. 31/3 2021 gældende for Dansk Aktionærforening.

1.4    Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter.

 

2    Medlemskabets varighed

2.1    Medlemskabet er fortløbende og dækker 12 måneder fra det bliver tegnet. Medlemskabet fortsætter indtil dette opsiges af kunden, jf. nærværende betingelser samt nedenfor.

2.2    Så længe medlemskabet er aktivt, vil betalingen blive trukket automatisk fra det tilmeldte betalingskort eller via Betalingsservice. Kontingentet betales forud.

2.3    Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab ved at udmelde dig via din profil under "medlemskab" på shareholders.dk, eller sende os en e-mail til daf@shareholders.dk. I mailen bedes du angive navn, adresse samt oplysning om medlemsnummer.

2.4    Opsigelse af et medlemskab kan til enhver tid ske inden udgangen af din kontingentperiode.

 

3    Kvittering

3.1    Når brugeren er tilmeldt DAFs medlemskab samt når kontingentet trækkes fra brugerens betalingskort, som tilmeldt ved indmeldelse, vil der blive fremsendt en kvittering herfor til mailadressen angivet på brugerens profil.

 

4    Kortoplysninger

4.1    Ved tilmelding til automatisk trækning giver du tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortsoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Disse oplysninger slettes når aftalen ophører.

 

5    Udløb af betalingskort

5.1    For det tilfælde at brugerens betalingskort udløber, vil der blive fremsendt en e-mail med link til fornyelse af brugerens kortoplysninger.

5.2    Det er din pligt at sørge for, at dine kortoplysninger altid er opdaterede og korrekte, således at en betaling kan gennemføres.

 

6    Prisen

6.1    Alle priser er inklusive dansk moms.

6.2    Det bemærkes, at aktionærforeninger er delvis momsfritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Der henvises endvidere til Landsskatterettens kendelse SKM2008.156.LSR.

6.3    Dette medfører således, at en fjerdedel af DAFs kontingent er momsfritaget. Momssatsen på kontingenter er dermed 17,65 %

 

7    Levering

7.1    Når tilmeldingen er blevet bekræftet af DAF, kan medlemskabets digitale fordele tages i brug med det samme, og varen kan derfor regnes som leveret.

 

8    Refundering og fortrydelsesret

8.1    Påbegyndt medlemskab refunderes ikke.

8.2    Køb af medlemskab er bindende. Henset til at DAF er en digital tjenesteydelse, har du således adgang til DAFs indhold straks efter din tilmelding er bekræftet af DAF. Der gælder ingen fortrydelsesret for en indgået aftale.

 

 

9    Reklamation

9.1    Der gives 2 års reklamationsret på produkter i medfør af købeloven. Ønsker du at påberåbe dig din reklamationsret, skal dette gøres indenfor rimelig tid, efter du er blevet bekendt med den pågældende reklamation.

9.2    Enhver form for reklamation skal rettes til daf@shareholders.dk

9.3    Ved spørgsmål til dit køb, kontakt da daf@shareholders.dk

 

10    Tilmelding og refundering af billetter

10.1    Tilmelding til arrangementer foregår via DAFs hjemmeside. Ved tilmelding via hjemmesiden fremsendes bekræftelse med informationer om arrangementet pr. e-mail med det samme.

10.2    De fleste kurser og arrangementer har tilmeldingspligt. Tilmelding skal være DAF i hænde inden fristen angivet ud for arrangementet i arrangementskalenderen.

10.3    DAF ombytter ikke billetter, hverken i prisgrupper, eller til en anden placering eller dato.

10.4    Fortrydelsesretten gælder ikke for billetter købt til arrangementer via DAF.

10.5    Der foreligger en aflysning af et givent arrangement, hvis det pågældende arrangement ikke gennemføres uanset årsag. Ændringer i lokation eller delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning.

10.6    Billetter købt til et arrangement der aflyses, vil blive returneret. Eventuelle gebyr betalt i forbindelse med købet, vil ikke blive returneret.

10.6    Billetter købt til et arrangement der aflyses, vil blive returneret. Eventuelle gebyr betalt i forbindelse med købet, vil ikke blive returneret.

10.7    Refunderingen sker som tilbageførsel til det anvendte betalingskort medmindre andet efterspørges.

10.8    Hvis et arrangement er udsolgt, vil dette fremgå af arrangementskalenderen.

 

11    Indgivelse af klage

11.1    Ønsker du som forbruger at indgive en klage indenfor rammerne af dit medlemskab, eller køb i øvrigt, med DAF, kan klagen indgives til

 

Center for Klageløsning/Forbrugerklagenævnet

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

 

12    Leveringshindringer

12.1    I tilfælde af force majeure suspenderes DAF og medlemmets forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, så længe force majeure består. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure foreligger bl.a., hvis (ikke udtømmende): (i) Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter (ii) Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror (iii) Brande, ildsvåde og hærværk (iv) It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forårsager it-og kommunikationsnedbrud (v) Sammenbrud eller skade pa El-anlæg, der ikke skyldes DAFs fejl eller forsømmelser (vi) Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører. (vii) Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter og (viii) epidemier/pandemier.

 

13    Databeskyttelse

13.1    Den ansvarlige part for databeskyttelse er Dansk Aktionærforening, Gl. Kongevej 11, 1610 København V.

13.2    De oplysninger, som DAF indsamler om kunden med henblik på at oprette eller fortsætte samarbejde med kunden, må også anvendes af DAF med henblik på at præsentere interessante tilbud til Medlemmet.

13.3    Medlemmet kan til enhver tid kontakte DAF for at tilbagetrække sin tilladelse til brug af sine oplysninger eller for at berigtige sådanne oplysninger. Det samme gør sig gældende, såfremt kunden ønsker indsigt i, hvilke oplysninger DAF opbevarer om medlemmet.

13.4    DAF er berettiget til at udveksle oplysninger om medlemmet med et kreditvurderingsbureau.

13.5    En eventuel klage inden for rammerne af nærværende afsnit, skal indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.