Om foreningen

Dansk Aktionærforenings generalforsamlingsudvalg

Vi deltager stadig aktivt i selskabernes generalforsamlinger
I forlængelse af myndighedernes retningslinjer for at begrænse smittespredning, har vi hos Dansk Aktionærforening besluttet at deltage aktivt i generalforsamlinger, enten gennem fremsendelse af vores spørgsmål og indlæg til selskaberne til oplæg af dirigenterne, ved selv at få mulighed for at læse vores talepapir op online eller hvor det er muligt, deltage fysisk på generalforsamlinger. 

Generalforsamlingsudvalgets medlemmer:

Bjarne Kongsted, formand
Anders Nørskov
Bjarne Bendtsen
Bjørn Ragle
Carl Peter Nielsen
Gert Kristensen
Gitte Jürgens
Hans J. Lorenzen
Helle Bordinggaard
Jarn Schauby
Jørgen Siiger
Karsten Kristiansen
Kim Breyen
Klaus Sørensen
Liselotte Bartholin
Michael Thøgersen
Morten Guldbæk Sørensen
Niels Mengel
Ole Søeberg
Ove Jensen
Søren Svendsen
Thomas Nørgaard
Torben Ravn
Torben Mejnertsen
Ulla Lundqvist
Mikael Bak (Direktør)


 

Kommissorium:

 

 1. Formål.

  Udvalgets formål er, at synliggøre Dansk Aktionærforening og dets medlemmers interesser på de børsnoterede selskabers og investeringsforeningers generalforsamlinger som foreningen vælger at deltage på.

 

 1. Opgave og aktiviteter.

  Foreningens bestyrelse vælger de relevante temaer og mærkesager som medlemmerne af udvalget forventes at fokusere på i forbindelse med deres deltagelse på generalforsamlingerne. Bestyrelsen fastsætter endvidere vejledningen/instruktionen for, hvordan medlemmerne bedst muligt udfylder rollen som foreningens repræsentanter på de valgte og tildelte generalforsamlinger.

  Udvalget drøfter på sine møder disse og andre emner med det formål, at alle medlemmer har en god forståelse af temaerne og mærkesagernes relevans og baggrund.

  Efter en grundig gennemgang af selskabets årsrapport kan medlemmet supplere med andre spørgsmål og kommentarer vedr. selskabets forhold som er relevante for den specifikke generalforsamling.

  DAF’s bestyrelse prioriterer de selskaber som foreningen ønsker at være repræsenteret på og i særlige tilfælde af hvilke medlemmer af udvalget.

  Medlemmer af udvalget skal i god tid - min. 1 uge inden afviklingen af generalforsamlingen - (jfr. i øvrigt udvalgets arbejdsprocedure) indsende deres talepapir til godkendelse hos formanden for udvalget samt formanden for bestyrelsen, respektive foreningens direktør.

  Modtager udvalgsmedlemmerne ingen kommentarer til talepapiret forinden generalforsamlingen kan medlemmerne betragte talepapiret som godkendt og brugbart som DAF’s indlæg på generalforsamlingen.

  Ved manglende eller ufyldestgørende svar på de af DAF på generalforsamlingen stillede spørgsmål, kan der rettes henvendelse til selskabet med henblik på at få tilfredsstillende svar.

  Bliver medlemmet efter generalforsamlingen kontaktet af pressen for kommentarer til forløbet af generalforsamlingen el. lign. er medlemmet bemyndiget til på DAF’s vegne at udtale sig - dog begrænset til kommentarer eller supplement vedr. indholdet i det godkendte talepapir.

 

 1. Udvalgets organisering.

  Udvalget består af op til 40 medlemmer. Udvalget er selvsupplerende og kan indbyde interesserede medlemmer af DAF til at blive medlem af udvalget og til at repræsentere DAF på de valgte generalforsamlinger efter forudgående uddannelse og træning.

  Udvalgets formand kan til enhver tid bede et medlem om at fratræde udvalget.

  Foreningens bestyrelse vælger formanden for udvalget. Udvalget vælger selv sin næstformand.

  Udvalget mødes 2 gange om året. Der kan afholdes yderligere møder, når formanden for udvalget finder det fornødent.

  Formandskabet tilrettelægger møderne, udarbejder dagsorden herfor samt inviterer evt. gæster til at deltage som foredragsholdere.

  Sekretariatet deltager i udvalgets møder og skriver referat.

  Foreningens bestyrelse tager en gang årligt stilling til de økonomiske rammer som udvalget kan disponere over.

 

 1. Rapportering.

  Udvalget rapporterer til DAF’s bestyrelse.

  Indlæg på en generalforsamling arkiveres i en database oprettet af sekretariatet med oplysninger om de svar som selskabets ledelse har givet på indlægget.

 

(Kommissorium revideret april 2016)