18. januar 2017 kl. 00.00
Dansk Aktionærforenings generalforsamlingsudvalg

 

Generalforsamlingsudvalgets medlemmer:

Flemming Kjærulf, formand

Jacob Christian Andersen

Bjarne Bendtsen

Ole Bjarrum

Erik H. Christensen
Rita Dissing

Jørn Astrup Hansen
Per Juul

Martin Jørgensen
Karsten Kristiansen
Niels Aage Larsen
Søren Lillemose

Hans J. Lorenzen

Torben Mejnertsen
Thomas Nørgaard

Bjørn Ragle

Torben V. Rasmussen
Anna Marie Schou Ringive

Sven Røddik

Niels-Jørgen Schelde
Jørgen Siiger
Helge Sølgaard

Michael Thøgersen

Niels Tovgaard

Torben Udsen
Claus Winkelmann

John Aagaard

Gert Kristensen

Jan Andreasen

Jesper Grooss

Niels Mengel

Leonhardt Pihl (direktør)

 


 

Kommissorium:

 

 1. Formål.

  Udvalgets formål er, at synliggøre Dansk Aktionærforening og dets medlemmers interesser på de børsnoterede selskabers og investeringsforeningers generalforsamlinger som foreningen vælger at deltage på.

 

 1. Opgave og aktiviteter.

  Foreningens bestyrelse vælger de relevante temaer og mærkesager som medlemmerne af udvalget forventes at fokusere på i forbindelse med deres deltagelse på generalforsamlingerne. Bestyrelsen fastsætter endvidere vejledningen/instruktionen for, hvordan medlemmerne bedst muligt udfylder rollen som foreningens repræsentanter på de valgte og tildelte generalforsamlinger.

  Udvalget drøfter på sine møder disse og andre emner med det formål, at alle medlemmer har en god forståelse af temaerne og mærkesagernes relevans og baggrund.

  Efter en grundig gennemgang af selskabets årsrapport kan medlemmet supplere med andre spørgsmål og kommentarer vedr. selskabets forhold som er relevante for den specifikke generalforsamling.

  DAF’s bestyrelse prioriterer de selskaber som foreningen ønsker at være repræsenteret på og i særlige tilfælde af hvilke medlemmer af udvalget.

  Medlemmer af udvalget skal i god tid - min. 1 uge inden afviklingen af generalforsamlingen - (jfr. i øvrigt udvalgets arbejdsprocedure) indsende deres talepapir til godkendelse hos formanden for udvalget samt formanden for bestyrelsen, respektive foreningens direktør.

  Modtager udvalgsmedlemmerne ingen kommentarer til talepapiret forinden generalforsamlingen kan medlemmerne betragte talepapiret som godkendt og brugbart som DAF’s indlæg på generalforsamlingen.

  Ved manglende eller ufyldestgørende svar på de af DAF på generalforsamlingen stillede spørgsmål, kan der rettes henvendelse til selskabet med henblik på at få tilfredsstillende svar.

  Bliver medlemmet efter generalforsamlingen kontaktet af pressen for kommentarer til forløbet af generalforsamlingen el. lign. er medlemmet bemyndiget til på DAF’s vegne at udtale sig - dog begrænset til kommentarer eller supplement vedr. indholdet i det godkendte talepapir.

 

 1. Udvalgets organisering.

  Udvalget består af op til 40 medlemmer. Udvalget er selvsupplerende og kan indbyde interesserede medlemmer af DAF til at blive medlem af udvalget og til at repræsentere DAF på de valgte generalforsamlinger efter forudgående uddannelse og træning.

  Udvalgets formand kan til enhver tid bede et medlem om at fratræde udvalget.

  Foreningens bestyrelse vælger formanden for udvalget. Udvalget vælger selv sin næstformand.

  Udvalget mødes 2 gange om året. Der kan afholdes yderligere møder, når formanden for udvalget finder det fornødent.

  Formandskabet tilrettelægger møderne, udarbejder dagsorden herfor samt inviterer evt. gæster til at deltage som foredragsholdere.

  Sekretariatet deltager i udvalgets møder og skriver referat.

  Foreningens bestyrelse tager en gang årligt stilling til de økonomiske rammer som udvalget kan disponere over.

 

 1. Rapportering.

  Udvalget rapporterer til DAF’s bestyrelse.

  Indlæg på en generalforsamling arkiveres i en database oprettet af sekretariatet med oplysninger om de svar som selskabets ledelse har givet på indlægget.

 

(Kommissorium revideret april 2016)

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer