OW Bunker-Investor

OW Bunker-Investor og foreningens ansvar

Billede

Om Foreningen OW Bunker-Investor og foreningens ansvar

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af at have erhvervet aktier i OW Bunker ved børsintroduktionen marts 2014 eller senere i forhold til enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig instans, der:

  1. direkte eller indirekte måtte have påført medlemmerne tab, eller
  2. direkte eller indirekte måtte have medvirket til, eller draget fordel af dispositioner, der direkte eller indirekte vedrører aktier erhvervet ved børsintroduktionen i 2014 eller senere.

 

Pressekontakt
Morten Schwartz Nielsen: 21 67 82 03 – msn@les.dk

Alle andre henvendelser rettes til foreningens sekretariat.

Formand
Morten Schwartz Nielsen

Næstformand
Niels Mengel (bestyrelsesmedlem i Dansk Aktionærforening, udpeget af Dansk Aktionærforening)

Bestyrelsesmedlemmer
Bjarne Pedersen
Keld Askær Sørensen
Viggo Nedergaard Jensen (udpeget af Dansk Aktionærforening)
Mikael Bak (direktør, Dansk Aktionærforening, udpeget af Dansk Aktionærforening)

 

 

Foreningens arbejde og ansvar

Foreningen OW Bunker-Investor arbejder for at få undersøgt grundlaget for at gennemføre en eller flere erstatningssager mod relevante parter med henblik på, at investorerne får dækket deres tab på aktieinvesteringer i OW Bunker.

Foreningen OW Bunker-Investor vil i samarbejde med Dansk Aktionærforening og dens juridiske rådgivere varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af at have erhvervet aktier i OW Bunker ved børsintroduktionen marts 2014 eller senere i forhold til enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig instans, der:

  1. direkte eller indirekte måtte have påført medlemmerne tab, eller
  2. direkte eller indirekte måtte have medvirket til, eller draget fordel af dispositioner, der direkte eller indirekte vedrører aktier erhvervet ved børsintroduktionen i 2014 eller senere.

Foreningen kan, med henblik på varetagelse af foreningens formål, optræde som grupperepræsentant for de, der erhvervede aktier i OW Bunker, i forbindelse med gruppesøgsmål, ansøgning om fri proces og lignende.

Tilmeldingsgebyr og kontingenter vil gå til dækning til af foreningens udgifter, herunder til juridisk bistand, retssagsomkostninger, sekretariatsbistand og andre omkostninger til at opnå foreningens formål.

Foreningen OW Bunker-Investor og Dansk Aktionærforening søger at få afdækket, hvorvidt der kan gennemføres en eller flere erstatningssager. Såfremt dette mod forventning ikke bliver tilfældet, kan der ikke rettes krav mod Foreningen OW Bunker-Investor eller dens rådgivere, herunder Dansk Aktionærforening, for manglende opfyldelse af aftalen.

Såfremt der ikke anlægges erstatningssager, vil Foreningen OW Bunker-Investor stille materiale til medlemmernes rådighed med henblik på, at de selv kan gennemføre en erstatningssag for egen regning.

 

Vedtægter:

Foreningen OW Bunker-Investor
Cvr.nr. 36 27 55 45
(Foreningen af investorer i OW Bunker A/S)

 

1. Navn og hjemsted

1.1
Foreningens navn er ”Foreningen OW Bunker-Investor”.
Foreningens binavn er ”Foreningen af investorer i OW Bunker A/S”.

1.2
Foreningens hjemsted er København c/o Dansk Aktionærforening.

 

2. Formål

2.1
Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af at have erhvervet aktier i OW Bunker ved børsintroduktionen marts 2014 eller senere i forhold til enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig instans, der i) direkte eller indirekte måtte have påført medlemmerne tab, eller ii) direkte eller indirekte måtte have medvirket til, eller draget fordel af dispositioner, der direkte eller indirekte vedrører aktier erhvervet ved børsintroduktionen i 2014 eller senere.

2.2
Foreningen kan, med henblik på varetagelse af foreningens formål, optræde som grupperepræsentant for de, der erhvervede aktier i OW Bunker, i forbindelse med gruppesøgsmål, ansøgning om fri proces o.l.

 

3. Medlemmer og støttemedlemmer

3.1
Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der måtte have lidt et tab i forbindelse med erhvervelse af aktier i OW Bunker fra børsintroduktionen 2014 eller senere.

3.2
Som støttemedlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der måtte ønske at støtte foreningen og dennes formål. For at blive støttemedlem kræves indbetaling af et støttebidrag på minimum 500 kr.

3.3
Bestyrelsen kan afvise en indmeldelse eller slette en indmeldt, hvis medlemmet eller støttemedlemmet ikke inden for en af bestyrelsen fastsat frist præsterer en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende dokumentation for opfyldelse af medlemsbetingelserne.

3.4
Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem eller støttemedlem, som modarbejder Foreningens formål, eller hvis medlemskab er egnet til at forringe foreningens anseelse.

 

4. Medlemskab

4.1
Ved tilmelding til foreningen betales et tilmeldingsgebyr, der kan variere afhængig af medlemmets investering i OW Bunker. Medlemmer af Dansk Aktionærforening betaler et reduceret tilmeldingsgebyr. Støttemedlemmer betaler ikke tilmeldingsgebyr eller kontingent.

4.2
Om nødvendigt opkræves af foreningens medlemmer et årligt medlemskontingent. Dette fastsættes i så fald af generalforsamlingen for hvert kalenderår og indbetales senest 2 måneder efter påkrav fra foreningen. Finder indbetalingen ikke sted inden denne frist, ekskluderes restanten fra foreningen, med mindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse.

4.3
Et medlem kan til enhver tid udmelde sig af foreningen. Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til foreningens sekretariat. Ved udmeldelse får medlemmet ikke refunderet tilmeldingsgebyr eller det betalte årlige kontingent.

 

5. Repræsentation og juridisk rådgiver

5.1
Bestyrelsen antager Dansk Aktionærforening som rådgiver, der på foreningens vegne at repræsenterer foreningen og dens medlemmer. Dansk Aktionærforening er berettiget til på foreningens vegne at antage en juridisk rådgiver, der på foreningens vegne repræsenterer foreningen og dens medlemmer.

5.2
Ved indmeldelse i foreningen bemyndiger medlemmet foreningen, Dansk Aktionærforening og dens juridiske rådgiver til at repræsentere sig i overensstemmelse med foreningens formål. Denne bemyndigelse kan alene bortfalde ved ophør af medlemskabet til foreningen.

5.3
Foreningen kan på vegne af medlemmerne indgå aftale (forlig) om et medlems krav mod tredjemand, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer accepterer aftalen. Opnås ikke sådant flertal, men stemmer 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer for forligsaftalen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forligsaftalen igen sættes til afstemning og hvor forligsaftalen kan vedtages med samtykke fra halvdelen af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.

5.4
Foreningen, Dansk Aktionærforening eller den juridiske rådgiver kan ikke uden særskilt aftale herom med det enkelte medlem, anlægge retssag på det enkelte medlems vegne. Foreningen kan dog som grupperepræsentant anlægge gruppesøgsmål på vegne af foreningen og dens medlemmer. Beslutning om anlæg af gruppesøgsmål træffes på generalforsamling.

 

6. Ledelse

6.1
Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 10 medlemmer. 7 medlemmer vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer og/eller støttemedlemmer, og op til 3 medlemmer udpeges af Dansk Aktionærforening.

6.2
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og vælger en formand.

6.3
Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Aktionærforening udpeges hvert år i februar og kan desuden udskiftes af Dansk Aktionærforening efter behov. Genvalg er muligt. Det er muligt at vælge/indstille suppleanter.

6.4
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af vedtægterne.

6.5
Den juridiske rådgiver kan ikke besidde en plads i foreningens bestyrelse, men kan deltage i bestyrelsesmøder, når bestyrelsen finder det påkrævet.

6.6
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden finder det hensigtsmæssigt. Ethvert medlem af bestyrelsen eller den juridiske rådgiver kan dog indkalde til bestyrelsesmøde. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 7 dages varsel.

6.7
Bestyrelseshvervet er ulønnet, men foreningen dækker bestyrelsens direkte udgifter i forbindelse med hvervet.

 

7. Generalforsamling

7.1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

7.2
Indkaldelse til generalforsamling sker ved e-mail eller brev med vedlagt dagsorden til samtlige foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

7.3
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.

7.4
Hvert medlem har én (1) stemme på generalforsamlingen. Medlemmer, der er i kontingentrestance, har dog ikke stemmeret. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

7.5
Medlemmer kan møde ved en fuldmægtig. Fuldmagten skal i så fald være skriftlig og dateret.

7.6
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.

7.7
Forslag om ændring af foreningens vedtægter eller opløsning af foreningen kan dog alene vedtages med 2/3 flertal af foreningens medlemmer. Såfremt der på generalforsamling ikke kan opnås 2/3 flertal blandt foreningens medlemmer, men 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget om ændring af selskabets vedtægter, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om ændring af selskabets vedtægter igen sættes til afstemning og hvor forslaget kan vedtages med samtykke fra halvdelen af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.

 

8. Ordinær generalforsamling

8.1
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts, første gang marts 2016.

8.2
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
c) Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
d) Behandling af indkomne forslag
f) Fastsættelse af kontingent
g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
h) Valg af revisor
i) Eventuelt

 

9. Ekstraordinær generalforsamling

9.1
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når dette forlanges af et medlem af foreningens bestyrelse, revisor, Dansk Aktionærforening, den juridiske rådgiver eller mindst 25 medlemmer af foreningen.

9.2
Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af en begrundet angivelse af de punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

9.3
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest fjorten (14) dage efter, der er fremsat berettiget krav herom.

 

10. Hæftelse

10.1
Foreningens medlemmer, støttemedlemmer eller bestyrelse hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

10.2
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen, med dennes til enhver tid hørende formue.

 

11. Regnskab og revision

11.1
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

11.2
Revision af foreningens regnskab foretages af en generalforsamlingsvalgt intern revisor.

 

12. Tegningsret

12.1
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
13. Opløsning

13.1
Ved foreningens opløsning uddeles dens eventuelle nettoformue til et velgørende formål.

 

* * * * *

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. december 2014.