Om foreningen

Dansk Aktionærforenings høringsudvalg

Billede

Høringudvalgets medlemmer:

Peter Wendt, formand 
Mikael Bak (direktør)
Klaus Struwe 
Henrik Vad 
Birthe Werner 
Jørn Astrup Hansen 
Niels Mengel


 

Kommissorium:  

 

 1. Formål.

  Høringsudvalgets formål er at rådgive DAF’s bestyrelse med henblik på at varetage rollen som høringsberettiget interesseorganisation i sager, der kan fremme DAFs formål.

 

 1. Opgave og aktiviteter.

  Udvalget udarbejder forslag til brug for DAF’s besvarelse af udvalgte opfordringer til at afgive kommentarer til love m.v. der stiles til DAF.

  Udvalget følger løbende relevante fora, hvor bl.a. danske og udenlandske myndigheder fremlægger dokumenter til evt. kommentering (uadresserede høringer), fortrinsvis inden for det finansielle område samt anbefaler, hvorvidt DAF bør reagere herpå og i så fald hvordan dette mest formålstjenligt kan ske.

  Udvalget tager initiativ til udarbejdelse af udkast til henvendelser til danske og udenlandske myndigheder vedr. love, bekendtgørelser m.v. der ikke forventes sendt i høring, men som udvalget vurderer er af betydning for DAF.

  Udvalget tager kontakt til andre interessenter, holde sig orienteret om deres synspunkter på høringsrelevante emner og foreslår evt. fremsættelse af fælles høringssvar med disse.

  Udvalget forbereder DAF’s personlige deltagelse på møder med myndigheder m.v. eller foretræde for udvalg og lignende.

 

 1. Udvalgets organisering.

  Udvalget består af 4-6 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen, som også udpeger formanden. Udvalget kan i særlige sammenhænge indbyde DAF-medlemmer til ad hoc at repræsentere foreningen i høringssammenhænge.

  Udvalget mødes efter behov på formandens foranledning. Udarbejdelse af forslag til besvarelser og diskussion heraf kan foregå skriftligt via mail. Der skal tilstræbes enighed om udvalg af høringsegnede emner og besvarelsesudkastenes konkrete indhold. Minoritetsindstillinger forelægges på linje med majoritetsindstillinger til bestyrelsens afgørelse.

  Udvalget kan indenfor en økonomisk ramme, der årligt fastlægges af bestyrelsen, anvende ekstern betalt arbejde.

  Udvalget har ikke medierelaterede opgaver i tilknytning til høringssvar, men samarbejder med kommunikationsudvalget.

  Et forslag til høringssvar eller anden udtalelse fra udvalget godkendes af bestyrelsen og videreekspederes af sekretariatet med formandens eller direktørens underskrift – i tilfælde af adresserede høringer med begges.

 

(Kommissorium revideret april 2016)