Lagerprincip

Et skattemæssigt princip, hvorefter gevinst og tab opgøres ved årets slutning. Urealiserede kursgevinster og tab medregnes i opgørelsen af fortjenesten. Modstykket er realisationsprincippet.Læs mere


Tilbage til leksikon