Nyhed

Mere medvind til investorkulturen

Billede
Regeringen er nået til enighed om den nye pakke for dansk iværksætteri, som skal sikre bedre vilkår for dansk iværksætteri, og for den danske aktie- og investorkultur. En udvikling, som Dansk Aktionærforening er rigtigt godt tilfreds med.

Regeringen og et flertal bestående af Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti meldte fredag eftermiddag ud, at de var nået til enighed om den nye pakke for dansk iværksætteri. Nederst kan du se indholdet af aftalen.  

Aftalen sikrer bedre vilkår for dansk iværksætteri, og for den danske aktie- og investorkultur. Aftalen bød blandt andet på nyheden om en stigning i Aktiesparekontoens loft til 160.000 kroner samt et løft af grænsen for, hvornår aktiebeskatningen stiger fra 27% til 42%, fra 61.000 til 80.000 kr., som allerede var meldt ud.

Dansk Aktionærforening hilser aftalen velkommen, og det sker med følgende udtalelser fra foreningens direktør, Mikael Bak:

”Regeringen og støttepartierne har sendt et klart signal om, at danskernes private investeringer og iværksætteri og erhvervspolitik hænger tæt sammen. Det er vi rigtigt godt tilfredse med.”

”Vi har grund til at juble over, at vi nu har fået den første store og brede aftale om både iværksætteri og investeringer, som gavner helt almindelige iværksættere og helt almindelige danskere og deres opsparinger. Det er en vigtig anerkendelse af investorkulturens betydning, som måske nok er relativt begrænset i forhold til de beløb der er tale om, men som beviser at et bredt flertal af folketinget er enige om, at vækst kommer igennem investeringer – også fra helt almindelige danskere.” 

”Vi er klar over, at nogle vil sige at vi jubler over en meget lille sejr her, men det er ikke desto mindre en sejr. Og hvis ikke vi står klar med opbakning her, hvornår skulle vi så gøre det? Det er jo netop alt det, vi kæmper for.”

”Med hele to forbedringer på en uge, har både danskernes opsparing og iværksætterkulturen herhjemme fået et velkomment rygstød.”

”Vi har gennem mange år kæmpet intenst for, at den private investerings- og opsparingskultur skal kobles sammen med vækst og iværksætterpolitikken i danmark. Og det er nu sket.”

”Det er de helt almindelige private investorer, der kan nyde godt både af stigningen i Aktiesparekontoen, og det nye forhøjede loft for den lave aktieskat på 27%. Og vi tror på, at det vil få endnu flere almindelige danskere til at tage deres opsparing alvorligt og komme i gang med at investere”

”Samtidig må vi forvente at endnu flere nye og eksisterende vil bruge Aktiesparekontoen, i takt med at indbetalingsgrænsen stiger. Jeg tror, de fleste godt ved, at den bør ligne ordningen i vores nabolande en gang ud i fremtiden, men med det politiske klima netop nu, så er det ikke realistisk”.

”Vi har i den forgangne uge også set angreb fra medierne og dele af venstrefløjen, hvor man forsøger at give indtryk af, at regeringen og særligt Socialdemokratiet svigter sine egne ved at give skattelettelser. Det mener vi på ingen måde er tilfældet. Det er netop de helt almindelige private danskere, der kan få glæde af de to tiltag (ASK-stigning og grænsen for lav aktieskat), hvis de går i gang med at spare op. Og heldigvis har vi jo set, at det er folk fra hele det politiske spektrum, der kaster sig over opsparing og investering i disse år.

Så længe vi stadig har verdensrekord i høje aktieskatter, og samtidig har enorm gavn i samfundsøkonomien af vores store børsnoterede selskaber, så mener vi, at det er forkert at tale om forræderi og rødvinsreform. Det er tværtimod på høje tid, at det brede politiske Danmark har taget investorkulturen alvorligt. Det her er mere en rugbrødsreform end en rødvinsreform”. 

FAKTA om den nye aftale om iværksætterpakken:

Bedre adgang til kapital og lempet beskatning (uddrag fra Aftalen om Iværksætterpakken, 21. juni 2024)

”En væsentlig forudsætning for, at flere iværksættere kan blive vækstsucceser i Danmark er, at de kan investere i udviklingen af deres virksomhed. Men i Danmark er skatter på investeringer i blandt andet aktier høje, og Danmark er ikke blandt de bedste i verden, når det gælder iværksætteres adgang til risikovillig kapital. Der er derfor brug for at styrke markedet for risikovillig kapital i Danmark.

Aftalepartierne er enige om at styrke adgangen til kapital og lempe beskatningen ved at:

I.1            Ophæve beskatningen af selskabers udbytter fra unoterede porteføljeaktier (”Iværksætter-skatten”). Lempelsen af beskatningen skal gøre det mere attraktivt for danske og udenlandske investorer at foretage porteføljeinvesteringer i unoterede selskaber og dermed potentielt bidrage til at øge adgangen til kapital for unoterede selskaber. Initiativet omfatter også danske selskabers investering i udenlandske unoterede selskaber. Initiativet skal have virkning for udbytter, der udloddes den 1. januar 2025 eller senere.

I.2            Forhøje progressionsgrænsen for aktieindkomstskat fra 61.000 kr. til 80.000 kr. (2024-niveau). For ægtefæller vil progressionsgrænsen for beskatning af aktieindkomst være det dobbelte, dvs. 160.000 kr. om året (2024-niveau). Initiativet skal have virkning fra og med indkomståret 2025.

I.3            Give mulighed for at udskyde skattebetalingen, hvor salgssummen betales som en løbende ydelse, fx i form af milepælsbetalinger (”fantomskatten”). Dermed fjernes den nuværende likviditetsudfordring, der består i, at sælger bliver beskattet af usikre betalinger, som endnu ikke er modtaget. Initiativet skal have virkning for overdragelser fra og med den 1. januar 2026.

I.4            Indføre en periode på syv år med realisationsbeskatning af selskabers nynoterede porteføljeaktier. Selskaber med under 10 pct. ejerskab i nynoterede virksomheder får dermed mulighed for at vælge realisationsbeskatning for en periode på syv år efter den første børsnotering af selskabet. Herved er der mulighed for i en periode at undgå lagerbeskatning, som i visse situationer kan medføre en stor likviditetsbelastning for selskabet. Når perioden er udløbet, vil selskabet overgå til lagerbeskatning, hvorved der vil ske beskatning af de urealiserede avancer, der er optjent i perioden med realisationsbeskatning. Initiativet skal have virkning for aktier, der børsnoteres den 1. januar 2025 eller senere.

I.5            Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen til 160.000 kr. Loftet for indskud på aktiesparekontoen forhøjes til 160.000 kr., så danskere tilskyndes til at investere i aktier, hvilket dermed bidrager til at styrke aktiekulturen i Danmark. Afkastet på aktiesparekonti beskattes lempeligere end almindelig aktieindkomst. Initiativet skal have virkning fra og med kalenderåret 2025.

I.6            Forhøje muligheden for fuldt ud at kunne fradrage fremført underskud fra 9,5 mio. kr. til 20 mio. kr. Det forbedrer mulighederne for at modregne fremført underskud for fx virksomheder med høje investeringsomkostninger. Initiativet skal have virkning fra og med indkomståret 2025.

I.7            Lempe beskatningen af aktionærlån, således der ikke vil ske beskatning flere gange i de tilfælde, hvor et lån tilbagebetales og efterfølgende lånes igen. Aktionæren vil således alene blive beskattet én gang af det højest hævede beløb i selskabet. Initiativet skal have virkning fra og med den 1. januar 2026.

I.8            Lovliggøre equity crowdfunding for anpartsselskaber, så disse virksomheder får bedre mulighed for at rejse risikovillig kapital fra en bredere gruppe af investorer.

I.9            Give friere rammer for investering af privatadministrerede pensioner, så det er muligt for flere pensionsopsparere at placere en større andel af deres pensionsopsparing i unoterede aktier.

I.10          Styrke virksomhedernes adgang til blandt andet grøn venturefinansiering ved at tilføre et kapitalindskud på 2 mia. kr. til Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO).

I.11          Igangsætte initiativer, så ATP kan øge fokus yderligere på investeringer i iværksættervirksomheder i ATP’s investeringsstrategi. Herunder opfordres Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) til løbende at bidrage til udviklingen af attraktive co-investeringsmuligheder for større, institutionelle investorer som ATP og private pensionsselskaber. Endvidere skal der ses på prospektreglerne og deres anvendelse i relation til mulige initiativer, så de i højere grad understøtter investorernes investeringsbeslutninger.

I.12          Tydeliggøre for pensionsselskaberne, hvordan de inden for rammerne af reguleringen kan investere i blandt andet iværksættere ved at gennemgå og opdatere Finanstilsynets vejledning om alternative investeringer i pensionssektoren.”

Læs aftalen her.