Indre værdi per aktie

Indre værdi per aktie beregnes som egenkapital ultimo foregående offentliggjorte årsregnskab ekskl. minoritetsinteresser med tillæg af evt. emissionsprovenu fra det aktuelle regnskabsår divideret med antal aktier ultimo regnskabsåret. Engelsk: BVPS (Book Value per Share)Læs mere


Tilbage til leksikon