Lokalforeninger

Referat af DAF fyn generalforsamling 2023

DAF Fyn Generalforsamling - Referat

 

Referat af DAF Fyn generalforsamling den 14. marts 2023:

ad 1) Valg af dirigent.

Frederik Sohne Hansen blev valgt. Frederik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

ad 2) Bestyrelsens beretning.

Niels Tovgaard fremlagte bestyrelsens beretning for 2022. Beretningen blev godkendt.

ad 3) Aflæggelse og godkendelse af regnskabet for 2022.

Bjerne Bendtsen gennemgik regnskab for 2022. Regnskabet blev godkendt.

ad 4) Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

ad 5) Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen

Nyvalgte var: Laila Kaiser, Karen Sohne Hansen og Mikkel Næsvang.

Genvalg til: Palle Iversen og Jørgen Huus Jensen.

Grundet sygdom besluttes status for suppleanter på førstkommende bestyrelsesmøde.

ad 6) Valg af revisor suppleant

Helen Bjerregaard blev genvalgt som revisor.

Ole Bugge Erikstrup blev genvalgt som revisorsuppleant.

ad 7) Eventuelt

Intet.