01. april 2011 kl. 00.00
3. Læs ledelsesberetningen og revisorpåtegningen
GUIDE: Trin 3 til at analysere regnskaberne bag aktierne: Sådan afkoder du ledelsens beretning og revisorernes kommentarer til årsrapporten.
Af Torben Udsen og Jesper Lund, direktører i Delfin Invest
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

 
Læs også: 
 

 
I enhver årsrapport vil der være en ledelsesberetning. Her har ledelsen mulighed for at beskrive og kommentere, hvad der i årets løb er sket i selskabet, som har haft væsentlig indflydelse på årets resultat, balancen, egenkapital samt pengestrømme og enkeltstående poster i årsrapporten. Direktionen og bestyrelsen skriver beretningen sammen. Ved at begynde med at læse ledelsesberetningen får du en meget god indsigt i, hvordan ledelsen forholder sig til årsrapporten.
 
Overordnet set skal ledelsen give så tilpas med relevante og fyldestgørende oplysninger, at læserne har mulighed for at sætte sig ind i den udvikling, som virksomheden har været igennem i året, samt hvilke forventninger ledelsen har til fremtiden. Årsregnskabsloven stiller mange krav til omfanget af oplysninger i ledelsesberetningen, som blandt andet konkret skal indeholde omtale/redegørelse om:
 
  • Hovedtal fra regnskabet med sammenligning til de fire foregående år. 
  • Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling i udmeldinger fra selskabet og begrundelser for væsentlige afvigelser.
  • Usikkerheder i regnskabet ved opgørelse af resultat, egenkapital med videre.
  • Usædvanlige forhold i regnskabsåret.
  • Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.
  • Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets slutning.
  • Den forventede udvikling fremadrettet, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ligger til grund for vurderingen.
Alt andet lige bør du give første plus i karakterbogen til de virksomheder, der i løbet af året har været i stand til at udmelde estimater, som i sidste ende (i årsrapporten) viser sig også at holde stik i regnskabet for hele året. Det viser nemlig, at ledelsen er troværdig, har evner, overblik og mod til at give korrekte vurderinger og indikationer til investorerne - uanset om det er dårlige eller gode forventninger, der er udmeldt i løbet at året.
 
Hold øje med revisorernes kommentarer
Når du herefter læser revisorpåtegningen, skal du lægge mærke til, om der er forbehold eller ej. Et forbehold betyder, at revisor på et eller flere områder ikke er enig med ledelsen og den måde, som ledelsen har aflagt årsrapporten på. Så hvis du ser et forbehold, skal du være ekstra på vagt og læse grundigt, hvad revisor har taget forbehold for. Forbehold er usædvanlige i store selskabers regnskaber, så her er virkelig tale om en advarselslampe, som man skal tage seriøst.
 
Læs i disse situationer også grundigt konklusionsafsnittet i revisorpåtegningen, da den sammenfatter, hvor stor en betydning revisor mener forbeholdet skal have for vurdering af regnskabet i sin helhed.
 
Du skulle gerne have en fornemmelse af, om ledelsen har givet retvisende og rettidig information, når du har gennemgået ledelsens forklaringer til årets resultat, eventuelle afvigelser og deres forventninger til det kommende år, samt revisors påtegning. Desuden vil du have en god fornemmelse for, hvilke problemer der har været væsentlige for virksomheden i det forgangne år, og hvilke der eventuelt vil dukke op i det næste regnskabsår.
 
Du kan nu gå videre til analysen af selve regnskabet.
 
 

Jesper Lund ejer selv aktier i Bang & Olufsen. Torben Udsen ejer ikke aktier i Bang & Olufsen.

 
Læs også: 
 
 
 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer