Lokalforeninger

Vedtægter for DAF Fyn

Vedtægter for DAF Fyn

Vedtægter for DAF Fyn

Dansk Aktionærforenings lokalforening  på

Fyn og omliggende øer  - grundlagt i 1999

 

1. Navn og hjemsted

Lokalforeningens navn er DAF Fyn. Dens hjemsted er formandens adresse.

2. Formål

Lokalforeningens formål er, at udvikle og tilbyde attraktive, aktuelle og relevante tilbud, der øger den oplevede værdi af DAF-medlemskabet for medlemmer i lokalforeningsområdet.
 

Eksempelvis ved regelmæssigt at afholde medlemsmøder, foredrag og virksomhedsbesøg. Lokalforeningen har også en vigtig rolle for den generelle informationsformidling og for hvervning af nye medlemmer.

Lokalforeningen varetager endvidere medlemmernes interne interesser i relation til Dansk Aktionærforening og repræsenterer eksternt DAF i lokalområdet.

Lokalforeningen indgår under Dansk Aktionærforening (DAF) som en selvstændig geografisk afgrænset forening, der til enhver tid skal respektere landsforeningens vedtægter og overordnede beslutninger. 

3. Medlemskredsen

Medlemmer af Dansk Aktionærforening, med adresse i lokalforeningens geografiske dækningsområde, er automatisk og vederlagsfrit medlemmer af lokalforeningen.

 

Alle lokalforeningens medlemmer er valgbare til lokalforeningens bestyrelse. Hvis særlige hensyn taler herfor, kan andre DAF medlemmer ligeledes indvælges i bestyrelsen. Et medlem kan dog kun være bestyrelsesmedlem i én lokalforening.

Medlemmer der udmelder sig - eller på anden måde afslutter medlemskabet af Dansk Aktionærforening - betragtes samtidigt som udmeldt eller slettet som medlem af lokalforeningen.

4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er lokalforeningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:
 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år

4. Indkomne forslag

5. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i Dansk Aktionærforenings medlemsblad og på foreningens hjemmeside. Eventuelt suppleret med annoncering i det elektroniske nyhedsbrev eller e-mail til lokalforeningens medlemmer.

 

Medlemsforslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være lokalforeningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal foregå ved skriftlig afstemning, hvis mindst 1 stemmeberettiget deltager på generalforsamlingen fremsætter ønske herom.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter flertalsbeslutning i bestyrelsen, eller efter skriftlig begæring af mindst 20 % af medlemskredsen, med angivelse af de emner der ønskes drøftet. Bestyrelsen er pligtig til, senest 14 dage efter at have modtaget lovlig begæring herom, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af emne og forslag. Indkaldelsen sker primært som til den ordinære generalforsamling, men kan - under iagttagelse af tilsvarende tidsfrister - alternativt ske per brev eller e-mail.

Ved afstemning på generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem én stemme. Ikke-tilstedeværende medlemmer kan afgive stemme ved fuldmagt til et andet fremmødt medlem. Et enkelt medlem kan maksimalt råde over 5 fuldmagter.

Alle valg og beslutninger - bortset fra vedtægtsændringer og opløsning af lokalforeningen - afgøres ved simpel stemmeflerhed. Lokalforeningens medlemmer kan ikke beslutte at ændre på lokalforeningens forhold til Dansk Aktionærforening.

5. Bestyrelsen

Lokalforeningen ledes af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår halvdelen af medlemmerne. Genvalg kan finde sted. 1-2 suppleanter kan vælges.

Bestyrelsen vælger blandt dens medlemmer en formand, næstformand og kasserer. Disse valg finder sted på et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter hver generalforsamling, der har medført ændring i bestyrelsens sammensætning, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne måtte kræve dette.

Bestyrelsen tegnes af formanden samt ét bestyrelsesmedlem.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen aftaler selv sin forretningsorden.

Spørgsmål om lokalforeningens praktiske virke og andre overordnede forhold, der ikke er reguleret af nærværende vedtægter, afgøres af den til enhver tid valgte bestyrelse i lokalforeningen efter forudgående konsultation med lokalforeningsudvalgets formand eller den overordnede ledelse i DAF. 

Lokalforeningens bestyrelse må ikke benytte lokalforeningen, eller deres status som bestyrelsesmedlemmer, til at fremme egne økonomiske interesser.

6. Regnskab

Regnskabsåret følger Dansk Aktionærforenings regnskabsår (kalenderåret).

 Regnskabet udformes efter de til enhver tid gældende retningslinjer, der er besluttet af hovedforeningens bestyrelse.

Regnskabet, der udfærdiges af bestyrelsen, revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, som skal være regnskabskyndig. Revisor og suppleant vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Regnskabet skal være afsluttet, revideret og godkendt af bestyrelsen senest ved udgangen af januar, idet det indgår som en del af hovedforeningens regnskab.

For lokalforeningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter således ikke personligt for lokalforeningens forpligtelser, medmindre medlemmet har ageret på en sådan måde, at handlingen medfører et ansvar i henhold til gældende lovgivning.

DAF-medlemskontingentet og deltagergebyrer opkræves af Dansk Aktionærforenings hovedforening, og lokalforeningerne må således ikke opkræve egne kontingenter eller betaling for andre ydelser.

Lokalforeningens bestyrelse administrerer de midler, som hovedforeningen refunderer efter fradrag for moms fra arrangementsindtægterne samt over de tilskud, som hovedforeningen udbetaler til lokalforeningen.

 

 7. Vedtægtsændringer og opløsning af lokalforeningen

Forslag til vedtægtsændringer eller lokalforeningens opløsning skal være nævnt som et særskilt punkt i den ved indvarslingen af generalforsamlingen udsendte dagsorden.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Ved beslutning om foreningens opløsning kræves herudover, at 2/3 af medlemmerne er mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig grundet utilstrækkeligt fremmøde, indkaldes straks - dog mindst med 8 dages varsel – til en ny generalforsamling, der - uden hensyn til de fremmødtes antal - afgør spørgsmålet med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Ved en opløsning af lokalforeningen overføres en eventuel nettoformue til Dansk Aktionærforening.

 

Vedtaget i marts 2012