Lokalforeninger

Referat fra Generalforsamling 2023

Generalforsamling d. 16-03-2023

Dato:                  16-03-2023

Tid:                     20:00 – 21:00

Sted:                  Hedeselskabet, Klostermarken 12, 8800 Viborg

Dagsorden

Pkt. 1.                Valg af dirigent 

Pkt. 2.                Bestyrelsens beretning v/Formand Johan Winther Rasmussen

Pkt. 3.                Aflæggelse af regnskab v/Kasserer Lone Philipsen

Pkt. 4.                Indkomne forslag

Pkt. 5.                Valg af medlemmer til bestyrelsen (på valg er: Frank Andersen, Erik Jensen, Lone Philipsen og Erik Riskjær (Erik Riskjær modtager ikke genvalg.)
Der skal yderligere vælges 1-2 suppleanter

Pkt. 6.                Valg af revisor og revisorsuppleant

Pkt. 7.                Eventuelt

 

Referat

Ad. Pkt. 1.         Erik Jensen, blev valgt som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var varslet som lokalforeningens vedtægter foreskriver og dermed beslutningsdygtig.

                             Der var ingen indvendinger til dette og generalforsamlingen forsatte som planlagt.

Ad. Pkt. 2.         Næstformand Lone Vang Philipsen aflagde bestyrelsens beretning for 2022, hvori hun bl.a. berettede om, det forløbne år.
Efter fremlæggelsen blev der åbnet op for eventuelle spørgsmål.

Spørgsmål vedr. repræsentantskabet:
Der blev spurgt hvorfor medlemmerne i repræsentantskabet fra DAF Midt/Vest ikke er mødt op til generalforsamlingen.
Svar:
Lone besvarede spørgsmålet ved at informere om, at formanden Johan Winther Rasmussen desværre var syg og ikke til stede. Hun tilføjede, at hun selv var til stede, men at hun ikke kunne svare på vegne af de øvrige repræsentanter.

Spørgsmål vedr. arrangements omkostninger:
Er det ikke muligt at få de eksterne personer og lign. Til at afholde omkostningerne?
Svar:
I visse tilfælde er der nogle omkostninger forbundet med at leje lokaler og stille kaffe mv. til rådighed. Derudover er det ikke i foreningens interesse at skabe et stort overskud, men der skal stadigvæk være lidt penge til underskudsgivende arrangementer. Dette kan eksempelvis være tilfældet, når der er budgetteret med et større antal deltagere, end der faktisk tilmelder sig.

Spørgsmål til deltagerne på generalforsamlingen, fra Frank Andersen - vedr. priser for arrangementer:
Hvad er et rimeligt prisleje for arrangementerne, bestyrelsen forsøger at finde et rimeligt niveau, men vi oplever ligeledes stigende omkostninger til kaffe, sandwich, øl/vand mv.
Konklusion:
Emnet blev diskuteret, og konklusionen var, at en pris på omkring 100 kr. ville være passende. Desuden blev det besluttet, at prisen for ikke-medlemmer skulle være dobbelt så høj som medlemsprisen. Dette ville sikre, at det ville være økonomisk fordelagtigt for enkeltmedlemmer at blive medlemmer af foreningen.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål, og derefter blev beretningen godkendt.

 

Beretningen er at finde på lokalforeningens hjemmeside (www.shareholders.dk).

Ad. Pkt. 3.         Kasserer Lone Vang Philipsen fremlagde årsregnskabet for 2022, der viste et overskud på kr. 3.964, mod et underskud på kr. 6.286 sidste år. Egenkapitalen er ultimo for året kr. 20.372.

Efter fremlæggelsen blev der åbnet op for eventuelle spørgsmål.

Spørgsmål:

I det omdelte regnskab fremgår der ikke lokalforeningens navn, og heller ikke underskrifter fra revisor og bestyrelse.
Svar:

Lone Vang Philipsen fremviste originalen af regnskabet, hvor alle underskrifter var synlige. Det blev påpeget, at lokalforeningens navn ikke var angivet på regnskabet, hvilket var en beklagelig fejl. Det blev aftalt, at denne fejl ville blive korrigeret i næste årsregnskab.

Spørgsmål:
Hvor er budgettet for lokalforeningen?
Svar:

Der er ikke et overordnet budget i lokalforeningen, men i stedet bliver der udarbejdet et budget for hvert enkelt arrangement for at bestemme, hvor mange medlemmer der skal tilmelde sig, for at det ikke bliver et underskudsgivende arrangement.
 

Regnskabet blev godkendt.

Regnskabet er at finde på lokalforenings hjemmeside (www.shareholders.dk)

Ad. Pkt. 4.         Ingen indkomne forslag.

Ad. Pkt. 5.         Bestyrelsen foreslår genvalg af Frank Andersen, Erik Jensen, Lone Philipsen.
Bestyrelsens forslag blev godkendt.

                             Derudover valgtes 2 nye medlemmer til bestyrelsen; Kurt Larsen, Skive og Leif Giebel, Viborg.

Derudover blev Jesper Larsen, Viborg valgt som suppleant.

Ad. Pkt. 6.         Bestyrelsen foreslår genvalg af John Halse som revisor.
Bestyrelsens forslag blev godkendt.
Som revisor suppleant blev Kurt Sand Laursen foreslået og forslaget blev godkendt.

Ad. Pkt. 7.         Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt lokalforeningen forventede en tilbagegang i antallet af medlemmer. Tidligere under krisetider, som f.eks. under finanskrisen i 2008, har der været en tilbagegang i medlemstallet. Derudover er der sket en ændring i medlemsopkrævningen, som har resulteret i, at en række medlemmer er faldet fra. Det er naturligvis beklageligt, at medlemmer vælger at melde sig ud, især når man netop bør tænke økonomisk korrekt.

Efter dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål, blev generalforsamlingen afsluttet. Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

 

Frank Andersen

Sekretær – DAF Midt/Vest

Bilag 1: (Bestyrelsens beretning)
Bestyrelsens beretning for året 2022 for DAF Midt/Vest.

Lokalforeningens formål er at udvikle og tilbyde relevante tilbud, der øger værdien at DAF-medlemskabet. De lokale aktiviteter kan f.eks. være medlemsmøder, foredrag og/eller virksomhedsbesøg.

Vi har i Midt/Vest forsøgt indfriet formålet ved afholdelse af 10 fysiske medlemsmøder incl. generalforsamlingen i marts, og sluttelig 4 møder i investeringsskolen.

Bestyrelsen vil sige velkommen til et nyt år på aktiemarkerne. 2023 ser også ud til at blive et år med store og hurtige udsving, ikke mindst i forbindelse med inflationsforventninger og deraf forventede renteændringer, samt Ruslands fortsatte tilstedeværelse i Ukraine.

2022 - Året der gik.

Efter at krigen i Ukraine og Covid-19 forsat satte sine spor i samfundet, blev 2022 et af de dårligste aktie år, vi har oplevet.

Møder og arrangementer i 2022.

I 2022 forventede vi at afholde 6-8 møder. Vi fik afholdt 6 medlemsmøder og general- forsamlingen, samt investeringsskole. I alt 384 deltagere gennem året.

9. februar: Møde med Formuepleje.

16. marts: Generalforsamling i DAF Midt/Vest med deltagelse af DAF-direktør Mikael Bak.

11. maj Virksomhedsbesøg ved Biomar i Brande - med 80 deltagere - vel det største antal deltage DAF Midt/Vest har haft i et enkelt arrangement.

31. august Investeringsaften - hvilket gav en fin introduktion til selv at forvalte sin opsparing og introduktion til efterårets investor skole.

7. sept. Virksomhedsbesøg om aktieklub hos Vestjysk Bank i Ringkøbing.

Efterår 4 x Investeringsskole.

15. nov. Møde Svend Jørgen Jensen DEMETRA og Hans-Henrik Nielsen Market-timer.

17. nov. Invester uge 46 - hvervning på Viborg Bryghus.

Investeringsskole og Aktieklubber.

31. august afholdt vi en investeringsaften med fokus på, hvordan vi investerer, og hvordan vi ”finder os selv som investorer”.

Nu har vi projekt ”mini-investorskole” gennemført med succes - to hold med i alt 36 deltagere. Samtidig kan vi udbyde et mindre uddannelsesforløb, hvor man sættes ind i basale elementer omkring det at investere og ”at kende sig selv som investor”. Målgruppen er ikke kun nuværende medlemmer.

Formålet er at tilbyde en fysisk lokal investor skole, der måske kunne ende ud i et netværk – f.eks. en aktieklub.

Vi arbejder på, om det kan lykkes at gentage succesen med et uddannelsesforløb her i 2023.

Med baggrund i den afholdte investor-skole med i alt 36 deltagere, viste der sig en øget interesse for deltagelse i en aktieklub. Det lykkedes således følgende at få etableret yderligere en aktieklub i Viborg, så vi her fra start af 2023 nu har i alt 5 klubber i vort område. Derfor et stort velkommen til den nye klub Viborg 2 med Lone Philipsen som tovholder. 

Og nu er der ingen venteliste, hvorfor der er mulighed for indtag af nye medlemmer.

DAF Midt/Vest har nu 5 velfungerende aktieklubber i Herning, Holstebro, Viborg I og Viborg II, samt Thy/Mors, hvor der er 10-15 medlemmer i hver klub.

Alle 5 aktieklubber mødes normalt 7-8 gange pr. år.

Bestyrelsen forsøgte aktivt at få etableret en aktieklub i den sydvestlige del af vort område, men der er ikke tilslutning nok på nuværende tidspunkt.   

Er man interesseret i at deltage eller eventuelt være tovholder for en klub, kontakter man blot bestyrelsen og vi kan være behjælpelige med at etablere en klub.

I klubberne tilstræber vi et alsidigt fagligt mødeprogram kombineret med etablering af gode sociale relationer. Der er tæt samarbejde mellem aktieklubberne og lokalforeningen!

DAF Midt/Vest.

DAF Midt/Vest har ultimo 2022 registreret 1035 medlemmer. En fald netto på 164 i 2022. Dog skal den negative udvikling af medlemstallet ses i sammenhæng, med at vi havde en meget stor stigning i 2021, samt den generelle udvikling i verdensbilledet. Da der er sket ændring i opgørelsesmetoden, kan der ligge en vis usikkerhed om det korrekte antal.

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder. Formanden og en repræsentant fra bestyrelsen har deltaget ved 2 repræsentantskabsmøder i DAF hovedforening. Formanden er valgt som medlem af Lokal-foreningsudvalget, hvor der har været 3 møder - med fokus på strategi og samarbejde i Lokalforeningerne. Fra DAF Midt/Vest´s område er følgende direkte valgt til repræsentantskabet: Søren Andersen, Ove Jensen, John Henning Jensen og Lone Philipsen. Sidstnævnte blev valgt her i efteråret 2022, så vi har en god repræsentation. Vi ser frem til et godt samarbejde til gavn for vort område.

Johan blev genvalgt som medlem af DAF´s hovedbestyrelse, nu som næstformand. I hovedforeningen arbejdes på at fremme udviklingen og samarbejdet i hele foreningen.

Aktiviteter 2023:

I 2023 forventes der afholdt 5-7 medlemsmøder.

Foreløbig er afholdt:

28. febr. Arrangement hos Ejner Hessel - Mercedes-Benz i Viborg om elbiler og med John Stihøj fra Aktieinfo. I øvrigt et rigtigt godt arrangement med 39 deltagere.

DAF hovedforening:

Bladet AKTIONÆREN udkommer 9 gange årligt. På hjemmesiden www.shareholders.dk kan man holde sig informeret om aktiviteter og se artikler, analyser, investorværktøjer og meget andet. Der udsendes også nyhedsmails med nyheder, artikler, analyser og møder i lokalforeningerne.

DAF´s som helhed afholdt aktie-uge også i 2022. Fordelt over ugens dage blev der i uge 46 sendt forskellige selskabspræsentationer/diskussioner/analyser.

Hovedforeningen har i 2022 anvendt sit eget TV-Studie til en del arrangementer med interessante personer og fokus på mange forskellige virksomheder. Rigtigt godt initiativ, der ser ud til at være et stor aktiv for vore medlemmer.

Hovedbestyrelsen består af 8 medlemmer med Inger Kehlet som nyvalgt formand.

Direktør i DAF er Mikael Bak.

Medlemstallet er steget, så foreningen ultimo 2022 har ca. 16.000 medlemmer.

DAF modtager mindre tilskud til udgivelse af bladet AKTIONÆREN.

DAF som helhed forventer for året 2022 et negativt resultat - skal ses i lyset af den negative   samfundsudvikling. 

DAF deltager i diverse Høringsudvalg, der før ny lovgivning behandler aktuelle emner, der påvirker den finansielle verden.  Her kan nævnes aktiespare kontoen og diskussionen om, at skattesatser på aktiegevinster og -udbytte ikke blev hævet.

DAF har også repræsentanter i Forbrugerrådet, Fondsrådet, Penge- og pensionspanelet, Pengeinstitutankenævnet, Realkreditankenævnet.

Via Generalforsamlingsudvalget deltager Dansk Aktionærforening aktivt i Generalforsamlinger i ca. 40 børsnoterede virksomheder.

Det er alt sammen baseret på frivillige kræfter.

Dansk Aktionærforening er den eneste organisation, der varetager private investorernes interesse.

I vores lokalområde har DAF været repræsenteret med indlæg ved generalforsamlingerne -   bl.a. hos Ringkjøbing Landbobank og Vestjysk Bank, hvor Ove Jensen har haft indlæg.

I kølvandet på konkurser i børsnoterede selskaber har Dansk Aktionærforening været aktiv i dannelsen af aktionærgrupper (foreninger), der arbejder på at minimere medlemmernes tab i forbindelse med konkurserne.

Sidst, men ikke mindst, - takker formanden medlemmerne for opbakningen til lokalforeningen, samt tak til bestyrelsen for et godt og dynamisk samarbejde.

 

Bestyrelsen DAF Midt/Vest 12.03.2023.

Regnskab 2022
Regnskab 2022