Hausse-indekset

LOG IND

Kun for medlemmerFollow on LinkedIn

 

 


Aktionærens Ordbog
A-aktie

Administrationsomkostninger

Administrationsselskab

Administrerende direktør

ADR

ADS

Afkast

Afkastkrav

Afkastningsgrad

Afkastnings-papir

Afnotering

Afregningsnota

Afskrivning

Aftalekurs

After Market

Afviklingsdage

Akkumulér

Akkumulerende afdeling

Akkvisitiv vækst

Aktie

Aktieafkast

Aktiebog

Aktiebrev

Aktieemission

Aktiefond

Aktie-for-aktie

Aktieindeks

Aktieindeksobligation

Aktieindkomst

Aktiekapital

Aktieklasser

Aktieklub

Aktiekurs

Aktielån

Aktieopdeling

Aktieoption

Aktieportefølje

Aktieret

Aktieselskab

Aktiespareklub

Aktiespareordning

Aktiesplit

Aktiestørrelse

Aktionær

Aktiv investering

Aktiv ordre

Aktiv(er)

Alfa

All Time High

Alle handler 15.30

Alle handler 17.00

Allokering

American Depositary Receipt/Share (ADR/ADS)

Ankenævnet for investeringsforeninger

Anlægsaktiver

Annualiseret afkast

Annuitetslån

Ansvarlig indskudskapital

Ansvarlig lånekapital

Anvendt regnskabspraksis

Apportemission

Apportindskud

Arbitrage

Asset Allocation

Asset management

At-the-Money Option

Back-office

Badwill

Baisse

Baissemarked

B-aktie

Balance

Balanceopgørelse

Basis point

Basisdag

Bear Market

Bedst mulig

Bedste bud/udbud

Beholdningsprovision

Belåningsværdi

Benchmark

Beretning

Best execution

Bestyrelse

Beta (ß)

Betalingsbalance

Betalingskurs

Betalingsstandsning

Betalingsstrøm

Bid/ask

Blanco-fuldmagt

Blanking

Block

Blue chip

Blåstemplede obligationer

BNP

Book building

Branche

Brancheindeks

Break-even

Broker

Budget

Budkurs

Bull Market

Burn rate

Buy and Hold

BVPS

Børs

Børsdag

Børsetik

Børsetiske regler

Børshaj

Børshandel

Børsintroduktion

Børskurs

Børsmægler

Børsmæglerforening

Børsnoteret aktie

Børsnoteret selskab

Børsnotering

Børspause

Børspost

Børsprospekt

Børsstop

Børsværdi

Call option

Candlestick diagram

Cash flow

CDS

CFD (contract for difference)

CFO

Chart

Chartist

CIBOR

Closed end

COO

Corporate Governance

Credit Default Swaps

Cyklisk aktie

Cyklisk branche

Dagsorden

Dansk OTC

Danske Børsmæglerforening

Datterselskab

DAX

Daytrader

Dealer

Debitor

Decharge

Defensiv aktie

Defensivt selskab

Delmarked

Depot

Depotomkostning

Derivater

Devaluering

Direkte afkast

Direkte handel

Direktion

Dirigent

Discount Broker

Diskonteringsrenten

Diskonto

Diversifikation

Dividend Reinvestment Plan

Dividend Yield

Dividende

DKK

Dow Jones

Downside

Due dilligence

Dybde

Dækningsbidrag

Dækningsgrad

Earnings per Share (EPS)

EBIT

EBITA

EBITDA

ECB

Economic Value Added (EVA)

Effektiv rente

Effektivt afkast

Efficiens

Egenkapital

Egenkapital omkostninger

Egenkapitalandel

Egenkapitalforrentning

Ekstraordinær generalforsamling

Emerging markets

Emission

Emissionsbank

Emissionskurs

Emissionsprospekt

Emissionsret

Emittering

EPS

Estimater

Etik

Etiske regler

Euro

EVA

Exercise Price

Exercising

Fantomaktie

Faste omkostninger

Federal Reserve System,

FIFO

Finansiel aktie

Finansiel future

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle instrumenter

Finanstilsynet

Fondsafdeling

Fondsaktieudstedelse

Fondsbørs

Fondsbørsmægler

Fondskode

Fondsmæglerselskab

Fondsnota

Fondsordre

Fondsrådet

Fordring

Forfaldsår

Formue- forvaltning

Forpligtelse

Forrentning

Forsigtighedsprincip

Forward

Free float

Fremmedkapital

Front-office

Fuldmagt

Fundamental aktieanalyse

Funds

Fusion

FUTOP

Future

Garanterede produkter

Gearing

Generalforsamling

Generalindeks

Gennemsnit

Gennemsnitskurs

Gennemsnitskurshandel

Genplacering

Glidende gennemsnit

Going concern

Goodwill

Guidance

GXG Markets

Gældsomkostninger

Handelsbalance

Handelsdato

Handelsnota

Handelsomkostning

Handelspost

Handelsregler

Hausse

Haussemarked

Hedgefond

Henlæggelse

Hensættelse

High Yiled Obligationer

Hold

Holdingselskab

Hundrede-tusind-kroners-reglen

Hævdet (tendens)

Højkonjunktur

IASC

IFRS

Illikvid aktie

Immaterielle anlægsaktiver

Indberetning

Indbyrdes handel

Indeks

Indeksinvesteringsforening

Indeksoption

Indirekte aktieejerskab

Indre værdi

Indregistreringskontrakt

Indskudskapital

Indskydergarantifonden

Indtjeningsevne

Indtægt

Inflation

Insider

Insiderhandel

Insiderviden

Institutionel investor

Interessegruppe

Interessent

International Accounting Standards Committee (IASC)

In-the-Money Option

Intraday

Investering

Investeringsafdeling

Investeringsforening

Investeringsforeningsbevis

Investeringsforeningsrådet

Investeringshorisont

Investeringsrådgivning

Investeringsselskab

Investor

Investor relation (IR)

Investorbeskyttelse

Investormøde

Investorprofil

IPO

Irreversibilitet

K/I

K/IV

Kapitalnedsættelse

Kapitalpension

Kapitaltilførsel

Kapitaludvidelse

KFMX-indeks

Kommissionshandel

Koncern

Koncernbadwill

Koncerngoodwill

Koncernregnskab

Konglomerat

Konjunktur

Konjunkturfølsomhed

Konkurs

Konveksitet

Konvertering

Konverteringskurs

Konvertibelt gældsbrev

Korte obligationer

Kortfristede passiver

Kortfristet gæld

Kreditor

Kreditrisiko

Krydsejerskab

Krydset aktiehandel

Kurs

Kurs/Indre værdi

Kursgevinst

Kurshistorik

Kursliste

Kursrisiko

Kursspring

Kursspænd

Kurstab

Kursværdi

Kurtage

Kvalificeret fuldmagt

Kvartalsregnskab

Køb

Købsnota

Købsoption

Købsordre

Lager

Lange obligationer

Langfristede passiver

Langfristet gæld

Lavkonjunktur

Leasing

LIBOR

LIFO

Likvid aktie

Likviddag

Likvide midler

Likviditet

Likviditetsgrad

Limitering

Limiteringskurs

Logistik

Long

Ltd.

Lukkepris

Løbetid

Lønsomhed

Majoritetsaktionær

Marginkøb

Marked

Markedsdybde

Markedsportefølje

Markedsværdi

Market marker

Market Value Added (MVA)

Materielle anlægsaktiver

Medarbejderaktier

Medio

Mergers & acquisitions (M&A)

MidCap+

Miljøregnskab

Minimumkurtage

Minoritetsaktionær

Moderaktie

Moderselskab

MSCI

Mutual Fund

MVA

Mægler

NAIC

Nasdaq

Nasdaq OMX

Nasdaq OMXN40

NAV

Navnenotering

Nedskrivning

Nettoeksport

Nettoresultat

Nikkei

NOK

Nominelle værdi

Norex- samarbejdet

Nota

Noter

Notering

Nulpunktsomsætning

Nutidsværdi

Nutidsværdimetode

Nye økonomi

Nyemission

Nyemitteret aktie

NYSE

Nøgletal

Obligation

Observationsliste

Off-balance

Omsætning

Omsætningsaktiv

OMX

OMXC20-aktie

OMXC20-indeks

OMXCB-indekset

OMXC-indekset

OMXS30

Oplysningspligt

Option

Ordinær aktie

Ordinær generalforsamling

Ordredybde

Organisk vækst

OTC

OTC-listen

Out-of-the-Money Option

Outsourcing

Over The Counter

Overkøbt

Overskud

Overskudsgrad

Oversolgt

Overvægt

P/E

P/S

PAL Pensionsafkastbeskatningsloven

Pari

Passiv investering

Passiv(er)

Pay-out ratio

Peer Group

Pengestrøm

Pengestrømsopgørelse

Pensionskonti

Performance

Periodisering

Portefølje

Porteføljemanager

Porteføljepleje

Price/Earnings (P/E)

Price/Sales (P/S)

Primo

Prospekt

Præferenceaktie

Put option

Pålydende værdi

Q1, Q2, Q3, Q4

Range

Ratepension

Rating

Realiseringsgevinst

Realiseringstab

Realrente

Realtidskurser

Rebound

Recession

Redningspakken

Reducér

Regnskabsanalyse

Regnskabsår

Rekyl

Relative Strength Index

Rentabilitet

Rente

Rentearbitrage

Resultatbudget

Resultatopgørelse

Rettet emission

Return on Assets (ROA)

Return on Investments (ROI)

Revaluering

Reversibilitet

Risiko

Risikoaversion

Risikodiversifikation

Risikoeksponering

Risikofri rente

Risikoprofil

Risikopræmie

Risikospredning

Risikovillig kapital

Risikovillighed

ROA

Road show

ROI

Royalty

RSI

Røde tal

S&P 500

Salgsnota

Salgsoption

Salgsordre

SAXESS

SEK

Selvfinansieret vækstrate

Serielån

Shareholder value

Sharpe ratio

Shorting

Sikkerhedsmargin

Skarp kurs

SmallCap+

Soliditet

Soliditetsgrad

Sorte mandag

Sorte tal

Split

Spread

Spredning

Spænd

Stakeholder

Stamaktie

Standard and Poor’s Corporation

Standardafvigelse

Stemmeret

Stemmeretsbegrænsning

Stock-picking

Stocksplit

Stop loss

Stop profit

Strakshandel

Strakskurs

Strike Price

Strukturerede produkter

Stykstørrelse

Subprime

Svag tendens

Swap

Synergieffekt

Systematisk risiko

Sælg

TA

Target (kurs)

Tegning

Tegningskurs

Tegningsperiode

Tegningsprospekt

Tegningsret

Teknisk aktieanalyse

Termin

The (FED)

Ticker

Tick-size

Tidshorisont

Tigerøkonomi

Tigerøkonomierne

Tilbagediskontering

Tilbagekøb

Timing

TMT-aktier

Totalindeks

Tracke et indeks, at

Trader

Trading

Trend

Treårsreglen

Turnover

Tvangsindløsning

Tynd aktie

Udbud

Udbudskurs

Udbytte

Udbyttepolitik

Udlicitering

Udloddende afdelinger

Udlodning

Udsteder

Ultimo

Ultralikvid aktie

Underliggende aktiv

Underperform

Undervægt

Unit-link

Unoterede aktier

Upside

Usystematisk risiko

Uvildig rådgivning

Valørdag

Valørdage

Variable omkostninger

Varighed

Vedhængende rente

Vedtægter

Veksel

Videnregnskab

Volatilitet

Volumen

VP-konto

Vækstbranche

Vækstrate

Vækstselskab

Værdipapir

Værdipapircentralen (VP)

Værdipapirkonto

WACC

Wall Street

Warrant

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

Window dressing

X-tramarkedet

Ydelse

ÅOP

Årsberetning

Årsrapport

Årsregnskab
Vælg forbogstav: