Aktiehåndbogen

LOG IND

Kun for medlemmerFollow on LinkedIn

 

 


7 gode råd om opsparing i investeringsbeviser

Dansk Aktionærforening har i mange år haft 10 gyldne råd for aktieinvesteringer, og nu føler vi, at tiden er inde til at fremkomme med nogle supplerende råd for opsparing i investeringsforeningsbeviser.

Det er ofte dyrt at spare op via en investeringsforening, og jo mere aggressivt et finansielt produkt markedsføres, jo mere kritisk bør du være. Her er 7 råd, som danskere med middel risikovillighed og en længere investeringshorisont med fordel kan overveje:

1) Overvej de brede investeringsafdelinger - pas på med specialafdelinger
Langt de fleste investorer, som sparer op i investeringsbeviser, ønsker en god og stabil, langsigtet opsparing. Ved at investere i de brede afdelinger, såsom en global aktieafdeling, får du en god spredning af dine investeringer på flere brancher/lande, hvorimod specialafdelinger kun er rettet mod én type aktier og derfor svinger mere i værdi. Der er sjældent grund til også at påtage sig en ekstra tabsrisiko på grund af svingninger i fremmede valutakurser.

2) Vær kritisk over for nye specialafdelinger - de er meget lønsomme - for sælgerne!
De introduceres ofte på toppen af et marked, dvs. efter aktierne eller obligationerne har givet et højt afkast. Hoved-parten af IT afdelingerne blev f.eks. introduceret efter, at markedet var steget meget. Det har givet meget store tab for de investorer, som har købt IT afdelingerne ved introduktionen. Hvor er den næste boble? (højrente) obligationer?

3) Kig på indeksbaserede afdelinger - det er svært at slå markedsafkastet
En indeksbaseret afdeling følger et givent aktieindeks slavisk, så afdelingen opnår et afkast tæt på aktieindekset. En aktiv afdeling forsøger derimod at udnytte porteføljeforvalternes viden til at opnå et afkast, som er højere end aktie-indekset, men det lykkes kun i ét ud af fem tilfælde.

4) Tjek foreningens historiske afkast - de er ingen garanti, men ofte en rettesnor for fremtiden
På hjemmesiderne www.morningstar.dk, www.ifr.dk og www.fundcollect.dk kan man se, hvordan forskellige afdelinger har klaret sig over en årrække. Undgå afdelinger, som altid klarer sig dårligere end deres sammenlignelige marked (indeks eller benchmark), og pas på med afdelinger, hvor afkastet svinger meget. Vidste du, at ingen investeringsforening må reducere sine beholdninger af værdipapirer i krisetider - du skal derfor selv være parat til at sælge dine beviser, hvis værdien falder.

5) Se på omkostningsprocenten og omsætningshastigheden - der kan være store forskelle
Jo lavere omkostningsprocent, desto mere afkast til dig. Den årlige omkostningsprocent svinger fra 0,7% til over 3%. Ud over denne omkostning betaler du også handelsomkostninger (kurtage og kursspænd) hver gang, din afdeling køber og sælger afdelingens aktier eller obligationer – så du bør også kigge efter, hvor hyppigt det sker. Omsætningshastigheden svinger nemt mellem 0,07 og 0,45, altså 6-7 gange flere handler (handelsomkostninger.) i sidstnævnte afdeling.

6) Vær kritisk over for obligationsbaserede investeringsbeviser - det er som regel for dyrt
Du kan sagtens komme til at gå glip af en meget stor del af dit årlige afkast i administrationsomkostninger til investeringsforeningen. Og medregnes handelsomkostningerne for at købe investeringsbeviset, så er tallet endnu højere. Og der er ofte intet behov for at sprede sine obligationsinvesteringer på mange obligationer. Derfor: hvis din obligationsformue er større end 50.000 kr., så overvej at investere pengene i "rigtige" obligationer og vær kritisk mht. at benytte investeringsforeninger. Hvis du skal leve af renterne og udtrækningerne, bør du altid overveje at købe ”rigtige” obligationer.

7) Glem ikke skatten - hvad er mest fordelagtigt for dig - kursgevinster eller renter/udbytter?
Undersøg hvordan du og investeringsforeningen beskattes, inden du køber. Vælg mellem udbyttebetalende eller akkumulerende foreninger med stor kursgevinst. Hvis du er skattefri af kursgevinster, så kig på foreninger med lavtforrentede obligationer. PAL afdelinger er særligt velegnede til rate- og kapitalpensionskonti. Direkte obligationsinvestering er skattemæssigt enklere end via en forening.Lær mere i InvestorSkolen >>


RELATEREDE SIDER
DAFs 10 gyldne aktieråd

AktieSkole: Investeringsforeninger

DAFs Investeringsforeningspris