Denne mail kan ikke besvares. Hvis du vil kontakte Dansk Aktionærforening så benyt venligst: daf@shareholders.dk
Kære medlemmer af Tønderinvestor 2009

Vi har nu registreret og gennemgået al den dokumentation, vi har fået ind hen over sommeren i forbindelse med, at du/I gør krav på at få de penge tilbage, der blev investeret i hybrid kernekapital i Tønder Bank tilbage i efteråret 2009. Vi har drøftet materialet med kurator for Tønder Bank under konkurs, kammeradvokaten, og vores advokat, Jon Stefansson, Andersen Partners fremsender en af de nærmeste dage den endelige opgørelse over det anmeldte krav til kurator. Vi indsendte i juni en foreløbig anmeldelse.

Alt i alt har vi nu opgjort et samlet krav på kr. 26.762.000 på vegne 173 personer. Der kan blive tale om en efteranmeldelse, idet vi endnu ikke har fået tilstrækkelig dokumentation fra 15 personer, som i alt repræsenterer kr. 900.000.

Vi forventer omkring årsskiftet at få en foreløbig tilbagemelding fra kurator med kurators indstilling til, om konkursboet kan anerkende erstatningskravet helt eller delvist. Forhåbningen er, at kravet godkendes, så det dermed bliver et såkaldt §97-krav i konkursboet, hvilket vil betyde, at vi får andel i de ret betydelige midler, der er i konkursboet. Hvis der er berettiget tvivl om erstatningskravet, er det muligt, at der kan blive tale om et forlig på et mindre beløb. Det må tiden vise. Får vi ikke anderkendt kravet, må vi undersøge mulighederne for at søge fri proces og anlægge en retssag.

Tønderinvestor.dk kan du under fanen Dokumenter følge sagen ved at læse kurators Redegørelser (tidligere betegnet cirkulæreskrivelser). Indtil nu er der kommet 3 Redegørelser.

Vedrørende de, der har haft aktier i Tønder Bank ved konkursen, er det hensigten, som også nævnt tidligere, at sagsøge den tidligere ledelse og revisor. Vi håber i løbet af de kommende måneder at kunne blive mere konkrete på dette.

Med venlig hilsen

Palle Christiansen
Formand, Foreningen Tønderinvestor 2009

og

Niels Mengel
Formand, Dansk Aktionærforening

Du modtager denne mail, fordi du er registreret i Foreningen Tønderinvestor 2009 gennem Dansk Aktionærforening.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage informationer om aktiviteter i forbindelse med sagen, kan du skrive til daf@shareholders.dk.